Ymgynghoriadau 

Rydym yn derbyn llawer o ymgynghoriadau gan gyrff gwahanol megis  Llywodraeth Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd. 

2017

 

Ymgynghoriad Dyddiad Cau Ffynhonnell yr Ymgynghoriad

Rhaglen i Ddileu TB wedi'i adnewyddu

10 Ion 17 Llywodraeth Cymru
Ymgynghoriad i hysbysu datblygiad y Polisi Adnoddau Naturiol 13 Chew 17 Llywodraeth Cymru

2016

Ymgynghoriad Dyddiad Cau Ffynhonnell yr Ymgynghoriad

Adolygiad o Ystadegau Masnach Rhanbarthol

8 Ionawr 2016 Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: Sut mae mesur cynnydd cenedl? 11 Ionawr 2016 Llywodraeth Cymru
Ymgynghoriad ar rifau adnabod daliadau a symudiadau da byw 19 Ionawr 2016 Llywodraeth Cymru
Gwaharddiad Symud Chwech Niwrnod – Ymgynghoriad ar Gyflwyno Unedau Cwarantîn 12 Chwefror 2016 Llywodraeth Cymru

Ymchwiliad i Ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru

25 Tach 16

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Proposed changes to the food and farming standards

14 Rhag 16

Cymdeithas y Pridd

Adolygiad o'r Rhaglen Ardaloedd Dynodedig a Gweithredu i fynd i'r afael â Llygredd Nitrad yng Nghymru

23 Rhag 16

Llywodraeth Cymru

2015

Ymgynghoriad Dyddiad Cau Ffynhonnell yr Ymgynghoriad

Bwriad, mewn perthynas â Lloegr,  i ddirymu Pryf Gweryd a Chlwy’r Traed a’r Genau o ddeddfwriaeth deunyddiau pacio wedi’u heintio

29 Ionawr 2015 Llywodraeth Cymru
Barn ar gyhoeddi cyfeiriadau adeiladau wedi’u cymeradwyo                                    06 Mawrth 2015 FSA Cymru  

Ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015

11 Mawrth 2015 Llywodraeth Cymru

Rheoliadau’r Comisiwn (UE) Rhif 1137/2014 diwygio atodiad III o reoliad (CE) rhif 853/2004 ar ymdrin â rhai mathau o offal (‘stumogau a thraed’) anifeiliaid a fwriedir i’w fwyta gan bobl

20 Mawrth 2015

FSA Cymru          

Ffioedd rheolaethau swyddogol mewn safleoedd cig cymeradwy: ymgynghori ar system ddisgownt newydd 31 Mai 2015 FSA
Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015 drafft 27 Mai 2015 FSA Cymru  
Ymgynghoriad ar gyfer y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru - 2015 19 Mehefin 2015 Llywodraeth Cymru
A Roadmap for Sustainable Organic Production and Marketing in Wales 2015-2020 14 Awst 2015 Canolfan Organig Cymru
Fframwaith Strategol ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru 27 Awst 2015 Llywodraeth Cymru
Cwestiynau ar yr ymgynghoriad ar adolygiad cyfarwyddyd Comisiwn HACCP  28 Awst 2015 Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru
Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol: Canllawiau Statudol Drafft ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 16 Tachwedd 2015 Llywodraeth Cymru

2014

Ymgynghoriad Dyddiad Cau Ffynhonnell yr Ymgynghoriad

Diwygio'r PAC: Cynigion Terfynol Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 

14/04/2014 Llywodraeth Cymru
Rheoliadau cynhyrchion cig (Cymru) 17/04/2014 Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Fframwaith ar gyfer iechyd a lles anifeiliaid 25/04/14 Llywodraeth Cymru
Newidiadau i archwiliadau cig moch – Mehefin 2014 07/05/14 Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Adolygiad o'r trefniadau archwilio mewn sefydliadau cig yn y DG a gafodd eu cymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd 16/05/14 Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Teledu cylch cyfyng a dulliau eraill o fonitro a gwirio mewn lladd-dai 16/05/14 FAWC
Rheoliadau clefydau moch 2014 27/05/14 DEFRA
Arweiniad technegol i labelu a gwybodaeth am alergenau bwyd 05/06/14 Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Gofyniad nod iechyd  ar gyfer cig o anifeiliaid wedi'u lladd mewn argyfwng 10/06/14 Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
CAP Cross compliance proposals for 2015 18/07/14 Llywodraeth Cymru
Lladd ar fferm - goblygiadau ar gyfer lles anifeiliaid fferm 19/09/14 Pwyllgor Lles Anifeiliaid Fferm
Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014: Ymgynghoriad ar y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru 30/10/14 Llywodraeth Cymru
Trafodaeth ar les anifeiliaid 05/11/14 Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd,Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC