Dyfodol y Diwydiant: Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Diwydiant Cig Coch Cymru  

Cafodd y Cynllun Gweithredu Strategol ei baratoi gan HCC wrth ymgynghori’n agos â’r gadwyn cyflenwi cig coch yng Nghymru a Llywodraeth Cymru. 

Mae'r Cynllun Gweithredu Strategol yn ceisio darparu  diwydiant  sydd yn broffidiol, effeithlon, cynaliadwy ac arloesol ac sydd o fudd i bobl Cymru; diwydiant cig coch sy’n gallu gwrthsefyll newidiadau gwleidyddol ac amgylcheddol ac sy’n gallu ymateb yn gystadleuol i dueddiadau newidiol y farchnad.

Mae’r Cynllun Gweithredu yn nodi’r blaenoriaethau, amcanion, targedau a chamau i’w cymryd er mwyn mynd i’r afael a’r prif heriau a chael dylanwad buddiol ar gyflogaeth a thwf yr economi wledig yng Nghymru.Bwriad y camau gweithredu strategol yw creu llwybr tuag ymlaen ynghyd a bod yn ddigon hyblyg i ganiatáu i ddiwydiant cig coch Cymru ymateb i amgylchiadau sy'n newid mewn modd amserol a phriodol.Mae'r Cynllun Gweithredu hwn yn ceisio bod yn uchelgeisiol, ond eto’n realistig.Mae’n seiliedig ar ganlyniadau ac, o’r herwydd, cafodd targedau ariannol penodol ar gyfer 2020 eu cynnwys am y tro cyntaf er mwyn darparu mesur o lwyddiant clir a phendant.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC