Bwrdd Hybu Cig Cymru 

Mae HCC yn gorff atebol a lywodraethir gan Fwrdd sy'n cynrychioli'r diwydiant cig coch. 

Mae aelodau Bwrdd HCC yn cynrychioli ffermwyr a phroseswyr sy'n talu lefi, ac eraill sy'n meddu ar sgiliau sy'n berthnasol i ddatblygiad y corff yn y dyfodol.

Cadeirydd

Kevin Roberts

Kevin Roberts

Mae Kevin yn gyfrifydd cymwysedig sydd wedi cael sawl swydd yn y sector amaethyddol ers gadael y sector preifat yn 1993.

Bu’n Gyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Cig a Da Byw rhwng 2002 a 2007 a gweithiodd gyda’r Llywodraeth i uno pob bwrdd ardoll i ffurfio un corff o’r enw Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). Ar ôl hynny, Kevin oedd Prif Weithredwr cyntaf AHDB, cyn ymuno â’r NFU fel Cyfarwyddwr Cyffredinol tan 2013.

Ers bod yn hunangyflogedig, mae Kevin wedi cael sawl swydd anweithredol ac wedi ymgymryd â gwaith i Lywodraeth Cymru yn cynnwys Adolygiad o Gadernid Ffermio yng Nghymru ac Adolygiad o Hybu Cig Cymru (HCC).

Kevin yw Cadeirydd annibynnol Amaeth Cymru, mae’n aelod o Fforwm Ford Gron Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, ac mae o hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori y Prif Weinidog.

Barrie Jones

Barrie Jones

Mae Barrie yn ffermio mewn partneriaeth â’i fab yn Llanybydder. Mae ganddynt 1,100 o famogiaid ac yn cofnodi eu perfformiad, ac maen nhw’n cynhyrchu hyrddod Abermax ac Aberfield. Mae’r pwyslais ar gynhyrchu anifeiliaid ar gyfer y farchnad oddi ar laswelltir, gan ddefnyddio dulliau fel pori cylchdro, y defnydd o gnydau, a dadansoddi data.

Mae Barrie hefyd yn Rheolwr Masnachol Cig Oen yn Dunbia. Yn y rôl hon mae o’n cadw llygad ar werthiant mewn marchnadoedd allforio ac ar anghenion defnyddwyr a thueddiadau ar draws y cyfandir. Mae Barrie wedi bod yn aelod gweithgar o’r sector cig coch dros y 35 mlynedd diwethaf.

Catherine Smith

Catherine Smith

Mae Catherine yn ymgynghorydd bwyd a gwraig fferm o Raglan. Mae’r cwpwl yn rhedeg fferm FAWL gymysg, 220-acer yn Sir Fynwy.

Graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Rheolaeth Bwyd a Defnyddwyr o Brifysgol Birmingham, ble’r enillodd wobr ‘Myfyriwr Gorau’r Flwyddyn’. Ers hynny, gweithiodd fel ymgynghorydd yn y diwydiant bwyd-amaeth, hyfforddwraig ac aseswraig, yn bennaf yn sector cig coch a dofednod yn Lloegr a Chymru.

Mae Catherine wedi datblygu a rheoli systemau rheoli ansawdd yn benodol i gwmnïau sy’n cwmpasu lles anifeiliaid, trafod anifeiliaid, a diogelwch/ansawdd bwyd ac wedi trefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau addysgiadol a diwrnodau agored amrywiol ar ffermydd. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio gyda deddfwriaeth y diwydiant bwyd-amaeth a safonau cynlluniau.

Bu’n aelod gweithgar o Ffederasiwn CFfI Gwent am sawl blwyddyn, ac enillodd Catherine gystadlaethau siarad cyhoeddus a beirniadu stoc. Mae’n parhau yn weithgar iawn yn ei chymuned wledig, gan feirniadu cynnyrch bwyd mewn sioeau amaethyddol lleol a chenedlaethol. Ers 2014, mae’n gweithio’n rhan amser fel Hwylusydd/Swyddog Datblygu i Raglen RDP Cyswllt Ffermio. 

Claire Louise Williams

Claire Louise Williams

Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Y Bontfaen a Phrifysgol Harper Adams lle graddiodd mewn Marchnata Bwyd-Amaeth ac Astudiaethau Busnes. Mae Claire yn ffermio mewn partneriaeth â’i gŵr yn Llansawel, Llandeilo. Fel newydd-ddyfodiaid ifanc, cawsant denantiaeth fferm breifat am ddeng mlynedd a heddiw maen nhw’n ffermio 750 acer sy’n gymysgedd o dir ar rent a thir o’u perchnogaeth nhw, gyda diadell o 2,500 o famogiaid Aberfield a mamogiaid Cymreig masnachol. Roedden nhw’n enillwyr Gwobr Goffa Brynle Williams i Newydd-ddyfodiaid yn 2012 ac enillwyr Gwobr NSA Cymru yn 2013. Yn yr un flwyddyn, cynhaliwyd digwyddiad NSA Welsh Sheep ar eu fferm i 10,000 o ffermwyr.

Claire a’i gŵr oedd un o’r Partneriaid Bridio cyntaf ar gyfer Innovis. Mae’r cig oen maen nhw’n ei gynhyrchu’n cael ei werthu drwy Dunbia ar gyfer ‘Taste the Difference’ Sainsbury’s, maen nhw’n aelodau o Grŵp Cyflenwi a Meincnodi Ymddiriedolaeth y Tywysog, ac yn cynrychioli Cymru ar Grŵp Llywio Datblygu Ŵyn Sainsburys/Dunbia. Nhw yw’r unig fferm Gymreig sy’n rhan o brosiect RamCompare. Mae prosiect diweddar yn cynnwys Prosiect Bîff Integredig CFfI. 

Mae Claire wedi gweithio i nifer o sefydliadau yn y diwydiant bwyd a ffermio yn cynnwys Dalehead Foods Ltd; Coleg Prifysgol Harper Adams; Oriel Jones Ltd; fel Swyddog Gweithredol Datblygu Masnach yn y WDA; a Swyddog Gweithredol Rhanbarthol Bwyd-Amaeth yn Is-adran Datblygu Bwyd, Pysgodfeydd a Datblygu’r Farchnad Llywodraeth Cymru.

Gareth Wynn Davies

Gareth Wynn Davies

Mae Gareth yn Bennaeth Amaeth Wynnstay Group plc, manwerthwyr a chyflenwyr cynnyrch amaethyddol i fusnesau ffermio a chymunedau gwledig ledled Cymru a’r ardal ar y ffin â Lloegr. Mae’n gweithio’n barhaus gyda chydweithwyr a chyrff allanol (ar lefel lleol a chenedlaethol) i wella’r busnes a’r gymuned wledig.

Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Celtic Pride Ltd, menter caffael a marchnata cig coch sy’n fenter ar y cyd rhwng Wynnstay a Bwydydd Castell Howell. Gareth yw Cadeirydd presennol Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru.

Helen Howells

Helen Howells

Daw Helen o fferm deuluol cig eidion a defaid yn Llanwenog, Ceredigion, sy’n arbenigo mewn bridio hyrddod pedigri i gynhyrchu ŵyn i’w lladd. Mae’n mwynhau cefnogi ei gŵr i baratoi gwartheg Charolais a hyrddod Texel ar gyfer sioeau ac arwerthiannau, dan yr enw Gwenog a Da Byw Pedr.

Mae Helen yn Gyfarwyddwraig ei busnes ei hun, sef Hwylus Cyf, ymgynghoriaeth ddwyieithog sy’n seiliedig ar werthoedd, gan ddarparu ymchwil proffesiynol, gwasanaethau hwyluso a datblygu busnes yn y sector gwledig. Mae’n angerddol am ei ‘Chynefin’ ac yn gwneud yn fawr o gyfleoedd i hyrwyddo nodweddion unigryw a threftadaeth naturiol a diwylliannol Cymru. Mae sicrhau dyfodol llewyrchus i deuluoedd sy’n gweithio yn y sector cig coch yn sbardun i’w gwaith gyda Hybu Cig Cymru.

Huw  Davies

Huw Davies

Mae Huw a’i wraig yn byw ar fferm denant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ystâd Dolaucothi yng ngorllewin Cymru. Ar y fferm mae diadell o 580 o famogiaid bridio ac mae’n cynhyrchu ŵyn gorffenedig i’w gwerthu ar y cyd gyda chwech o denantiaid eraill yr Ystâd. Bu’n rhan o fentrau amrywiol gyda Llywodraeth Cymru, mae’n gyn-gadeirydd y Pwyllgor Sefydlog ar Anifeiliaid sy’n Cnoi Cil o Bwyllgor Lles Anifeiliaid Fferm Prydain (FAWC) a chwblhaodd astudiaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield ar les anifeiliaid fferm byd-eang.

Mae Huw wedi’i benodi ar Fwrdd Da Byw Cenedlaethol yr NFU ac yn cynrychioli Sir Gâr ar Fwrdd Da Byw NFU Cymru. Yn ddiweddar, fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol y Cwmni Stoc Drig Cenedlaethol ac mae’n rhedeg busnes hwyluso llwyddiannus, gyda chleientiaid yn y DU a thramor.

Illtud  Dunsford

Illtud Dunsford

Mae Illtud yn ffermwr, Ymgynghorydd Bwyd-Amaeth a pherchennog Charcutier Ltd, busnes arbenigol yn prosesu cig a ddeilliodd o brosiect arallgyfeirio ar y fferm. Mae’n cyflenwi neuaddau bwyd megis Fortnum & Mason a Harrods ac mae wedi derbyn nifer o wobrau, yn cynnwys Cynhyrchydd Bwyd Gorau yn y DU gan Wobrau Bwyd a Ffermio y BBC.

Mae ei waith ymgynghorol yn y sector moch wedi arwain at gydweithio gyda nifer o sefydliadau academaidd, yn fwyaf diweddar ar brofion bwyd anifeiliaid gyda Phrifysgol Harper Adams ac astudiaeth mapio DNA gydag IBERS. Mae gwaith ar ychwanegu gwerth at gynhyrchu cig wedi cynnwys sicrhau Statws Enw Bwyd Gwarchodedig gan yr UE i Borc Cymreig Pedigri wedi’i Fagu’n Draddodiadol.

Mae Illtud yn Gadeirydd Slow Food Cymru a gweithiodd gyda’r Slow Food Foundation for Biodiversity i hyrwyddo brid y Mochyn Cymreig Pedigri dros y byd. Mae’n Ysgolor Nuffield ac arweiniodd ei gyfnod o astudio at archwilio’r posibiliadau o brotinau gwahanol gyda ffocws ar gig synthetig.

Roedd Illtud yn rhan o sefydlu Cultivate, ffowm y DU ar gyfer Amaethyddiaeth Cellog, sefydlydd ar y cyd  Cellular Agriculture Ltd ac yn ddiweddar gweithiodd gyda’r athronydd a’r cogydd o America, Dan Barber ar brosiect WastED London.

John T Davies

John T Davies

Mae John yn ffermio 350 o aceri mewn partneriaeth â’i fab a’i wraig yn Eglwyswrw, gogledd Sir Benfro. Mae’r busnes yn cynnwys buches sugno eidion masnachol, diadell o famogiaid Suffolk miwl croes, cnwd o rawnfwyd gwanwyn, a menter egni adnewyddadwy yn cynnwys pŵer gwynt a solar.

Mae John yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ers 2013 a derbyniodd Gymrodoriaeth Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol y DU am ei wasanaeth i amaethyddiaeth. Am naw mlynedd fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Electrical Supply fel y llais gwledig ac amaethyddol ar Gyngor Defnyddwyr Trydan, ac yna daeth yn aelod o Golwg ar Ynni Cymru.

Mae John ar y panel sy’n dewis aelodau i Banel Apelio Amaethyddol Cymru. Yn 2010, fe’i penodwyd yn aelod o Awdurdod S4C, mae’n Aelod Gweithredol Arweiniol yr Awdurdod ac yn cadeirio ei phwyllgor cwynion a rheoleiddio. O 2008-2012, bu’n Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Treulia lawer o’i amser sbâr fel Ymddiriedolwr Cronfa Ymddiriedolaeth Ieuenctid Uchel Siryf Dyfed. Bu John yn Uchel Siryf Dyfed ac mae’n Gadeirydd Sefydliad Gweithle Egni Sir Benfro. Fe yw Cadeirydd cyntaf yr elusen amaethyddol Tir Dewi. 

Ogwen Williams

Ogwen Williams

Graddiodd Ogwen o Brifysgol Bournemouth mewn Technoleg Gwybodaeth Busnes, gan ddilyn gyrfa yn y diwydiant masnachol am dros 20 mlynedd. Mae’n brofiadol ar weithredu a chefnogi newid busnes gan alinio darpariaeth TG a MIS busnesau gyda phrosesau a gweithdrefnau ac arfer gorau. Gweithiodd yn y diwydiannau fferyllol a cherbydau modur, ac yn fwyaf diweddar gweithiodd am 13 mlynedd yn y diwydiant bwyd a diod cyn dod yn Ymgynghorydd a Rheolwr Prosiectau TG gan roi’r dechnoleg ddiweddaraf ar waith mewn amrywiaeth o ddiwydiannau.

Magwyd Ogwen ar fferm laeth deuluol yng ngorllewin Cymru ac mae ganddi gysylltiadau cryf gyda’r busnes teuluol. Yn ogystal â’i hangerdd am amaethyddiaeth, mae gan Ogwen ddiddordeb brwd mewn addysg ac roedd yn un o sefydlwyr elusen leol i blant lle mae bu’n Gadeirydd a Thrysorydd. Bu’n allweddol yn y broses o sicrhau ei sefydlogrwydd ariannol sydd wedi arwain at ddiogelu dyfodol yr elusen am flynyddoedd i ddod.

Rachael Madeley  Davies

Rachael Madeley Davies

Mae Rachael a’i gŵr yn rhedeg fferm fynydd cig eidion a defaid yn Y Bala. Mae ganddi brofiad yn y sector manwerthu bwyd gyda phrofiad penodol ym maes marchnata bwyd, a chig coch yn benodol.

Ar hyn o bryd, mae Rachael yn is-gontractwr i ymgynghoriaeth amaethyddol. Mae hi’n fargyfreithwraig gymwysedig ond nid yw’n ymarfer.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC