Bwrdd Hybu Cig Cymru 

Mae HCC yn gorff atebol a lywodraethir gan Fwrdd sy'n cynrychioli'r diwydiant cig coch. 

Mae'r aelodau'r Bwrdd HCC yn cynrychioli ffermwyr a phroseswyr sy'n talu'r lefi, ac eraill sy'n meddu ar sgiliau sy'n berthnasol i ddatblygiad y mudiad yn y dyfodol.

Cadeirydd

Dai Davies

Dai Davies

Mae Dai Davies yn gyn-Lywydd  NFU Cymru ac yn ffermio menter 520 erw yn Sir Gaerfyrddin sy'n cynhyrchu llaeth, cig eidion a grawn. Mae Dai wedi dal nifer o swyddi eraill, gan gynnwys bod yn Gadeirydd Canolfan Iaith Gymraeg Gorllewin Sir Gaerfyrddin ac yn Llywydd Clwb Ffermwyr Ifanc Hendy-gwyn.

Ffermwyr sy'n talu'r Lefi

Graham Probert

Graham Probert

Mae Graham Probert yn ffermio 250 o erwau yn Ne Ddwyrain Cymru.  Bu ei fferm yn un o ffermydd arddangos HCC ac yn fwy diweddar bu'n Fferm Arddangos Organig. Mae ganddo radd anrhydedd mewn Busnes ac Economeg a phrofiad helaeth trwy fod yn Gyn-gadeirydd Ffermwyr Dyfodol Cymru.

Yn 2011, dyfarnwyd iddo ‘Aelodaeth Gysylltiol o'r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol' am hwyluso trosglwyddo gwybodaeth oddi mewn i'r diwydiant amaethyddol.

Richard Rogers

Richard Rogers

Mae Richard Rogers yn ffermio yn Ynys Môn mewn partneriaeth gyda'i rieni.  Mae'n cadw 1,700 o famogiaid magu a 300 o wartheg eidion ac mae'n cyfrannu at nifer o brosiectau gan gynnwys fel Fferm Arddangos i Cyswllt Ffermio.

Mae Richard yn aelod brwd o Gymdeithas Tir Glas Ynys Môn ac o Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr ac mae'n gyfarwyddwr cwmni sy'n ymwneud â nifer o brosiectau ynni adnewyddadwy.

Richard Tudor

Richard Tudor

Mae Richard Tudor yn ffermio fferm fynydd eidion a defaid 700 erw yn Llysun, Llanerfyl.  Mae ganddo ddiadell o 1500 o ddefaid Miwl, Texel ac Aberdale, gan gynhyrchu wyn ar gyfer Waitrose.  Mae'i fuches o 140 o wartheg sugno Saler  a Simmental yn cynhyrchu teirw stôr ifanc ac anifeiliaid wedi'u pesgi. Mae'n rhoi pwyslais mawr ar gynhyrchu cig o borfa.

John Yeomans

John Yeomans

John Yeomans - mae ganddo fferm fryniau ac ucheldir ac yn cadw defaid a buches eidion ym Mhowys gyda buches o wartheg Limousin croesfrid a defaid Beulah yn bennaf. Defnyddiwyd ei fferm fel fferm Strategaeth Defaid Cymru TIR a fferm arddangos Cyswllt Ffermio ac mae ganddo gysylltiad hir ag Undeb Amaethwyr Cymru.

Proseswyr sy'n talu'r Lefi

Wyn Williams

Wyn Williams

Wyn Williams - rheolwr Caffael ar gyfer Dunbia (Wales) Ltd, sy'n gyfrifol am brynu da byw ar gyfer lladd-dai Nantmel a Llanybydder. Mae hefyd yn ffermio 230 erw yn Sir Drefaldwyn, ac yn cadw 450 o ddefaid bryniau a15 o wartheg limousin pur.

John Brereton

John Brereton

John Brereton - partner ecwiti llawn mewn busnes arwerthiant da byw yng Nghroesoswallt a syrfëwr siartredig cymwysedig. Mae ganddo brofiad eang mewn arwerthu da byw, rheoli ystadau a phractis cyffredinol gwledig. Ar hyn o bryd mae'n aelod o Gymdeithas Arwerthwyr Da Byw Cymru, yn gyn Gadeirydd.

Professor William Haresign

Professor William Haresign

Professor William Haresign - mab i ffermwr o Swydd Lincoln gyda BSc mewn Gwyddoniaeth Cynhyrchu Anifeiliaid a PhD mewn atgenhedlu defaid. Bu'n Athro Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 1996 a bu'n gysylltiedig â sefydlu'r 5b Ewropeaidd a ariennir gan Strategaeth Defaid Cymru. Mae rhan o'i rôl gyfredol yn ymwneud â goruchwylio'r gwaith o redeg ffermydd Prifysgol Aberystwyth.

Gwynn Angell Jones

Gwynn Angell Jones

Mae Gwynn Angell Jones yn byw yn y Felinheli, Caernarfon a sefydlodd ei gwmni, GwynnAngell and Associates, ym 1998.  Mae'n gwneud gwaith ymgynghorol mewn amrywiaeth o sectorau busnes ac elusennol.

Bu'n gweithio i Fwrdd Croeso Cymru am 10 mlynedd ym Machynlleth ac Abertawe cyn cael ei benodi'n bennaeth gweithrediadau cyntaf Inter Hotels UK, yn gyfrifol am aildrefnu consortiwm marchnata a phrynu byd-eang.  Ymunodd wedyn â Hamdden Cyf fel Rheolwr Gyfarwyddwr cyn symud i redeg Gwasanaethau Undeb (Prifysgol) Caerdydd.

Bu Gwynn yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cymru Ontrac Marketing, a chafodd ei benodi fel pennaeth marchnata a datblygu cefnogwyr cyntaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.  Bu'n aelod hefyd o bwyllgor cynghori Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar dwristiaeth a phwyllgor cynghori Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar strategaeth fwyd.  Roedd yn gadeirydd elusen Phab Cymru am wyth mlynedd ac ar hyn o bryd, mae'n rhedeg elusen sy'n codi arian ar gyfer ysbyty yn Jowai yng Ngogledd Ddwyrain India.

Bethan Wynne Jones

Bethan Wynne Jones

Mae gan Bethan Wynne Jones dros 10 mlynedd o brofiad o weithio ym maes archwilio yn y sector cyhoeddus. Fe’i magwyd ar fferm laeth yng Ngogledd Cymru, mae ganddi radd BA mewn Cyfrifo a Chyllid ac mae’n Aelod Cymrawd o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

Ar hyn o bryd, mae Bethan yn gweithio i’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn Llundain, a’i maes arbenigol yw arwain a rheoli archwiliadau yn y sector iechyd. Cyn symud i Lundain, roedd yn gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru, gan arwain archwiliadau cronfeydd amaethyddol Ewrop yn ogystal â chyrff Llywodraeth Cymru.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC