Swyddi Gweigion 

Swyddi Gwag HCC

HCC_Logo.jpg

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl eto cyn bo hir.

 

 

Swyddi Gwag EID Cymru

EID_Cymru_WEB.JPG

 

New_Picture_32.jpg

Ffurflen Gaid Cyflogaeth

Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Gwasanaeth swyddfa

Cyfleoedd tymhorol ar gyfer staff cofnodi data a chymorth gweinyddol cyffredinol

Yn Aberystwyth

Mis Awst ymlaen

Mae EIDCymru yn is-gwmni sy'n eiddo llwyr i HCC, sef y corff strategol sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru. Mae EIDCymru yn gyfrifol am reoli’r data o holl symudiadau defaid a geifr yng Nghymru ar rhan Llywodraeth Cymru.  Mae EIDCymru yn darparu gwasanaeth swyddfa i gynorthwyo a chefnogi ffermwyr a chanolfannau cofnodi canolog (lladd-dai, marchnadoedd, ayyb) i ddefnyddio cronfa ddata i adrodd (holl) symudiadau defaid yn gywir, yn effeithiol ac ar unwaith. Mae EIDCymru yn darparu system olrhain fodern a chadarn er mwyn galluogi ymateb cyflym ac effeithiol mewn unrhyw achos o glefyd. 

Mae gennym gyfleoedd  tymhorol rhan a llawn amser (rhagwelir i fod o fis Awst tan fis Tachwedd) ar gyfer staff cofnodi data a staff cymorth gweinyddol a fydd yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol i alluogi mewnbynnu cywir o symudiadau papur defaid a geifr i gronfa ddata EIDCymru. Bydd dyletswyddau hefyd yn cynnwys gwirio a thracio trwyddedau, ffeilio a chadw cofnodion papur.

Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfrifiadurol rhagorol, a’r gallu i fod yn drefnus gan roi sylw manwl i fanylion. Bydd profiad o ddefnyddio cronfeydd data yn fanteisiol. Mae gwybodaeth ymarferol o ffermio neu’r diwydiant da byw yn hanfodol ynghŷd a’r gallu i weithio fel aelod o dîm bychan. Byddai sgiliau rhyngbersonol a ffôn da hefyd yn fanteisiol iawn a’r gallu i siarad Cymraeg.

Mae copi llawn o'r swydd ddisgrifiad ar gael gan Gweinyddwr Adnoddau Dynol  ar jobs@hccmpw.org.uk

I gael sgwrs anffurfiol am y cyfleon, cysylltwch â Rhian Rowlands (Ffôn 01970 636959).

I wneud cais am swydd, anfonwch ffurflen gais wedi'i llenwi at jobs@hccmpw.org.uk

Dyddiad cau:  26eg o Ionawr 2018.

Cynhelir cyfweliadau ar y: 1af o Chwefror 2018.

Ffurflen Gaid Cyflogaeth

Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC