Swyddi Gweigion 

Swyddi Gwag HCC

HCC_Logo.jpg

 

New_Picture_11.jpg

Ceisiwch am y swydd cwbwlhau'r ffurflen gais yma

 

LLYWODRAETH CYMRU

WG_logo.jpg

CADEIRYDD Y BWRDD

Y Cadeirydd sy'n bennaf cyfrifol am arwain y Bwrdd o Gyfarwyddwyr anweithredol a sicrhau effeithiolrwydd Hybu Cig Cymru. Mae'r cyfrifoldeb gweithredol am weithredu HCC yn nwylo'r Prif Swyddog Gweithredol.

Cyfrifoldebau allweddol y Cadeirydd fydd:

• Arwain y Bwrdd i gyflawni'r argymhellion allweddol o'r adolygiad annibynnol o Hybu Cig Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2016;

• Arwain y Bwrdd i gyflawni Dyfodol y Diwydiant: Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Diwydiant Cig Coch Cymru

• Arwain Is-bwyllgorau'r Bwrdd a sicrhau eu heffeithiolrwydd;

• Meithrin a chynnal cydberthynas effeithiol â'r Prif Swyddog Gweithredol;

• Arwain y gwaith o ddatblygu Cynllun Corfforaethol HCC a Chynllun Busnes HCC drwy'r Bwrdd;

• Sicrhau bod systemau ar waith i fonitro effeithiolrwydd HCC a bod aelodau'r Bwrdd yn cael gwybodaeth gywir, amserol a chlir am berfformiad y cwmni;

• Sicrhau bod trefniadau llywodraethu corfforaethol yn gadarn ac y caiff pob gweithgaredd ei gyflawni yn onest ac yn briodol fel sy'n ofynnol gan sefydliad sy'n gwario arian cyhoeddus;

• Cynrychioli HCC i'r cyfryngau, y Llywodraeth, rhanddeiliaid allweddol, defnyddwyr a chyrff perthnasol yn y DU a'r UE;

• Cyfathrebu a mynychu cyfarfodydd, lle y bo'n briodol, â rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru

• Chwarae rôl allweddol wrth hyrwyddo safbwyntiau HCC i'r cyhoedd;

• Gwerthuso effeithiolrwydd aelodau'r Bwrdd yn barhaus.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma

 

Swyddi Gwag EID Cymru

EID_Cymru_WEB.JPG

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl eto cyn bo hir.

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC