Swyddi Gweigion 

Swyddi Gwag HCC

HCC_Logo.jpg

SWYDDOG CYFATHREBU

CYFLOG £22,578 - £28,093, Yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad 

(Cyf 8.60)

 

YN GWEITHIO O ABERYSTWYTH

 

Mae HCC yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i lenwi swydd allweddol yn ei dîm mewnol, sy’n gweithio yn rheng flaen y diwydiant bwyd ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.

Bydd y gallu i gyfathrebu negeseuon craidd am frandiau cig coch Cymru, y diwydiant a’i agenda strategol, i gynulleidfaoedd amrywiol gan gynnwys rhan-ddeiliaid o fewn y diwydiant, Llywodraethau, y wasg a chwsmeriaid, yn hanfodol i’r swydd. Bydd y gallu creadigol i roi cymorth i’r tîm i wireddu strategaeth gyfathrebu integredig hefyd yn bwysig, gan ddefnyddio cyfryngau newydd a chymdeithasol, gan werthuso canlyniadau.

Bydd ymgeiswyr yn debygol o fod yn meddu ar radd a bydd rhaid iddynt ddangos sgiliau cyfathrebu rhagorol. Bydd y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal â bod yn gyfarwydd gyda’r wasg a’r cyfryngau, a gyda meddalwedd dylunio a golygu lluniau/fideo, o fantais fawr.

Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho yma

Am fwy o wybodaeth am y rôl ebostiwch Owen Roberts, Arweinydd Cyfathrebu trwy oroberts@hccmpw.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw: Dydd Gwener, 26 Mai 2017

 

LLYWODRAETH CYMRU

WG_logo.jpg

CADEIRYDD Y BWRDD

Y Cadeirydd sy'n bennaf cyfrifol am arwain y Bwrdd o Gyfarwyddwyr anweithredol a sicrhau effeithiolrwydd Hybu Cig Cymru. Mae'r cyfrifoldeb gweithredol am weithredu HCC yn nwylo'r Prif Swyddog Gweithredol.

Cyfrifoldebau allweddol y Cadeirydd fydd:

• Arwain y Bwrdd i gyflawni'r argymhellion allweddol o'r adolygiad annibynnol o Hybu Cig Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2016;

• Arwain y Bwrdd i gyflawni Dyfodol y Diwydiant: Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Diwydiant Cig Coch Cymru

• Arwain Is-bwyllgorau'r Bwrdd a sicrhau eu heffeithiolrwydd;

• Meithrin a chynnal cydberthynas effeithiol â'r Prif Swyddog Gweithredol;

• Arwain y gwaith o ddatblygu Cynllun Corfforaethol HCC a Chynllun Busnes HCC drwy'r Bwrdd;

• Sicrhau bod systemau ar waith i fonitro effeithiolrwydd HCC a bod aelodau'r Bwrdd yn cael gwybodaeth gywir, amserol a chlir am berfformiad y cwmni;

• Sicrhau bod trefniadau llywodraethu corfforaethol yn gadarn ac y caiff pob gweithgaredd ei gyflawni yn onest ac yn briodol fel sy'n ofynnol gan sefydliad sy'n gwario arian cyhoeddus;

• Cynrychioli HCC i'r cyfryngau, y Llywodraeth, rhanddeiliaid allweddol, defnyddwyr a chyrff perthnasol yn y DU a'r UE;

• Cyfathrebu a mynychu cyfarfodydd, lle y bo'n briodol, â rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru

• Chwarae rôl allweddol wrth hyrwyddo safbwyntiau HCC i'r cyhoedd;

• Gwerthuso effeithiolrwydd aelodau'r Bwrdd yn barhaus.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma

 

Swyddi Gwag EID Cymru

EID_Cymru_WEB.JPG

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl eto cyn bo hir.

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC