Brasterau a Siwgrau 

Fats_and_sugars.jpg

CYNGHORION PWYSIG


• Ceisiwch fwyta rhagor o fwydydd carbohydrad startshlyd yn lle bwydydd brasterog
• Ystyriwch hufen, pasteiod, crwst a chreision yn ddanteithion achlysurol
• Dewiswch bast rydych chi’n ei fwynhau a defnyddiwch hwnnw’n gynnil
• Yn aml, bydd bwydydd a diodydd siwgraidd yn arwain at broblemau gyda’r dannedd
• Peidiwch â brwsio dannedd yn syth ar ôl yfed diodydd swigod a sudd ffrwythau oherwydd gall  hyn wneud difrod i’r enamel ar y dannedd

 

Y PRIF FAETHOLION


• Braster
• Carbohydrad (siwgr)
• Ffoladau
• Rhai fitaminau
• Rhai mwynau
 

CYNGHORION AM FITAMINAU


• Dewiswch ragor o fwydydd braster-isel a braster-gostyngol
• Darllenwch y label i weld a oes brasterau cudd mewn bisgedi, cacennau, melysion a sawsiau  parod
• Mae rhai pastau yn cynnwys stanolau neu sterolau, ac mae’r rhain yn helpu i ostwng  colesterol
 

CYNGHORION COGINIO


• Defnyddiwch ychydig bach o olew hadau ar gyfer coginio
• Ceisiwch ddefnyddio chwistrell ar gyfer olewau
• Ceisiwch ddefnyddio gril neu ffwrn feicro-don yn lle ffrio
• Draeniwch neu sgimiwch unrhyw fraster gormodol, neu ei godi â darn o bapur cegin 
 

MATHAU O FRASTER


Mae yna dri phrif fath o fraster:
1. Dirlawn
2. Mono-annirlawn
3. Aml-annirlawn

Gall mathau penodol o fraster godi lefel y colesterol yn y gwaed, ac o’r herwydd wneud clefyd y galon yn fwy tebygol. Y brasterau hyn yw’r brasterau dirlawn yn bennaf, ac fel arfer maent yn solet ar dymheredd ystafell.
Mae brasterau mono-annirlawn ar gael mewn olew hadau rêp, olew olewydd a chig. Canfuwyd bod y rhain yn helpu i leihau lefel y colesterol yn y gwaed.
Gall brasterau amlannirlawn helpu i atal clefydau’r galon, ac maen nhw ar gael mewn pysgod â chyfran uchel o olew fel penwaig cochion, mecryll, ysgadan a samwn, a hefyd mewn cig oen a chig eidion o anifeiliaid a gafodd eu pesgi ar laswellt.
 

WYDDOCH CHI?


• Mae i fraster ddwywaith yn fwy o galorïau na phwysau cyfatebol o startsh neu brotein
• Mae margarîn a menyn yn cynnwys yr un faint o galorïau a braster
• Mae rhai brasterau hanfodol yn bwysig i ni fel fitaminau
• Bydd y rhan fwyaf o bobl yn bwyta mwy o fraster nag sydd ei angen ar gyfer iechyd

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC