Llaeth a Chynhyrchion Llaeth 

milk_and_dairy.jpg

CYNGHORION PWYSIG
 

• Bwytewch neu yfwch eitemau o’r grŵp bwyd hwn deirgwaith y dydd
• Dewiswch laeth sgim neu hanner-sgim
• Dewiswch fwydydd braster-gostyngol neu fraster-is pryd bynnag y bo modd
• Os ydych chi’n dewis bwydydd braster-uwch, peidiwch â bwyta cymaint

 

Y PRIF FAETHOLION


• Calsiwm
• Protein
• Fitamin B12
• Fitamin B2
• Fitaminau A a D
• Sinc
 

CYNGHORION COGINIO


• Ceisiwch ddefnyddio caws braster-is ar dost, mewn saws ac wrth goginio
• Ceisiwch ddefnyddio llai o gaws cryf fel caws Parma neu gaws Cheddar aeddfed
• Gratiwch gaws yn hytrach na defnyddio talpau, er mwyn iddo fynd ymhellach
• Ceisiwch ddefnyddio llaeth sgim neu laeth hanner-sgim mewn saws, pwdin llaeth, cwstard a  ryseitiau eraill
 

CANLLAWIAU YNGLŶN Â DOGNAU


• 1/3 peint (200ml) llaeth hanner-sgim
• pot bach (6os; 150g) o iogwrt neu fromage frais
• darn 1os (25g) o gaws caled
• pot bach (4os; 100g) o gaws colfran neu gaws cwarc

 

WYDDOCH CHI?


Dim ond nifer fach iawn o bobl sydd ag alergedd i fwydydd penodol. Yr alergeddau bwyd mwyaf cyffredin yw alergeddau i wenith, glwten, wyau, pysgod, soya a llaeth. Gall bwydydd fel cnau achosi adwaith difrifol o’r enw anaffylacsis mewn person sydd ag alergedd i’r bwydydd hyn. Mae rhai bwydydd yn gymharol hawdd eu hepgor o ddiet. Gydag eraill, rhaid cael bwydydd tebyg o ran maeth i gymryd eu lle. Er enghraifft, gall pobl sy’n methu yfed llaeth buwch ddefnyddio llaeth soya â chalsiwm ychwanegol.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC