Estyn Oes Silff 

Mae Cig Oen Cymru PGI yn gynnyrch uchel ei barch sydd yn boblogaidd iawn yn y DG ac mewn nifer o wledydd tramor. Fodd bynnag, mae lleihau gwastraff ac allforio’r cig i wledydd pell yn gallu bod yn anodd oherwydd y cyfyngiadau cymharol ar oes silff y cig.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cydweithio â’r holl bartneriaid yn y gadwyn gyflenwi er mwyn estyn oes silff Cig Oen Cymru PGI, gyda’r nodau a ganlyn:

  • Gwneud allforion Cig Oen Cymru PGI yn fwy cystadleuol
  • Galluogi mynediad mwy cost effeithiol i farchnadoedd gwledydd pell ar longau yn hytrach na chludiant nwyddau awyr
  • Ymestyn cyflenwad tymor Cig Oen Cymru PGI
  • Lleihau gwastraff cig wedi ei ddifetha ledled y gadwyn gyflenwi
  • Gwneud Cig Oen Cymru PGI yn fwy cynaliadwy

Mae’n allweddol bod glendid yn cael ei gynnal drwy gydol y gadwyn fwyd er mwyn estyn oes silff yn llwyddianus. Gall nifer o ffactorau ddylanwadu ar oes silff, ond cyflwr da byw pan gânt eu cyflwyno I’w lladd sy’n cael yr effaith fwyaf ar halogiad y carcas.                

Mae llwyddo i gael oes silff hir yn dibynnu ar fod yn lân ledled y gadwyn gyflenwi a rheoli’r tymheredd yn dda unwaith y mae anifail wedi’i ladd er mwyn lleihau halogiad microbaidd a thwf microbau i’r eithaf. Er y gall ffactorau eraill ddylanwadu ar oes silff, mae’r fenter hon yn canolbwyntio’n bennaf ar leihau halogiad microbaidd.

Astudiaeth Achos: Rhug Estate Organic Farm - Pwysigrwydd ymestyn bywyd silff 

Gareth_Jones_1.jpgMae Ystâd y Rhug yn fferm organig lwyddiannus sy’n cynhyrchu Cig Oen Cymru PGI organig ymhlith amrywiaeth o gynhyrchion eraill. Mae’r ystâd yn cynnwys y brif fferm yng Nghorwen, Sir Ddinbych a Thŷ Mawr ar arfordir Gwynedd.

Gyda phortffolio yn amrywio o sefydliadau gyda sêr Michelin fel Belmond Le Manoir Aux Quat’Saisons a thai bwyta Marcus Wareing yn Lloegr, i gwsmeriaid mewn marchnadoedd allforio fel Hong Kong, Dubai a Singapore, mae ansawdd a chysondeb eu cynnyrch yn hanfodol.

Mae gan Gig Oen Cymru PGI o’r Rhug oes silff estynedig nodedig sy’n bwysig iawn ar gyfer cystadlu mewn marchnadoedd allforio pell. “Sylwais ar bwysigrwydd ŵyn glân iawn ar adeg eu lladd pan oeddwn yn Seland Newydd 15 mlynedd yn ôl fel rhan o fy Ysgoloriaeth HCC,” meddai Gareth Jones, Rheolwr Fferm Ystâd y Rhug.

“Yn Seland Newydd, mae ffermwyr yn ffermio ar gyfer y farchnad, mae’r pwyslais ar y cynnyrch terfynol.”

“Mae sicrhau ŵyn glân yn hynod o bwysig ar gyfer ymestyn oes silff. Mae’n rhaid i’r ŵyn fod mor lân a phosib ar adeg eu lladd er mwyn lleihau’r cyfrif bacteria posibl,” meddai. “Mae gwahaniaeth enfawr rhwng glendid ŵyn sydd wedi’u cadw dan do cyn eu cludo a’r rhai sydd wedi’u cludo yn syth o’r cae i’r lladd-dy.”

Cedwir ŵyn Rhug i gyd dan do dros nos cyn eu cludo i ladd-dy. “Bydd ganddynt ddŵr ond mae ymwrthod rhag eu bwydo yn bwysig ar gyfer eu cadw yn lân,” cadarnhaodd Gareth. Mae’r ŵyn i gyd yn cael eu clipio mor agos â phosibl at adeg eu lladd, neu cânt eu clipio yn ôl yr angen, y tywydd a’r dull a ddefnyddiwyd i orffen yr ŵyn. “Rydym ni’n defnyddio llwch llif ar gyfer eu cludo i sicrhau bod yr ŵyn mor lân â phosibl wrth gyrraedd y lladd-dy.”

Meddai Gareth Jones: “Nes byddwch yn dechrau gwerthu’r cig rydych yn ei gynhyrchu, ni wnewch chi sylweddoli pa mor bwysig yw oes silff. Mae’n gwbl hanfodol ar gyfer y sector manwerthu.”

I ddarllen mwy am y prosiect hwn, cliciwch yma.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC