Gwerth Bridio Tybiedig 

Mae Gwerthoedd Bridio Tybiedig yn rhagdybio rhagoriaeth (neu israddoldeb) y genynnau sydd gan anifail ar gyfer pob nodwedd mesuredig. Cânt eu datgan trwy gyfrwng yr un unedau ag a ddefnyddir ar gyfer nodweddion cofnodedig (e.e. kg ar gyfer pwysau byw) a'u datgan hefyd yn berthynol i linell waelod sy'n gyffredin i'r holl anifeiliaid yn yr un gwerthusiad.

Mae'r Gwerthoedd yn rhagdybio potensial bridio yr anifail a gofnodwyd. Ar gyfartaledd, bydd pob anifail yn trosglwyddo ond hanner ei enynnau i'r genhedlaeth nesaf. Felly, rhaid haneru Gwerthoedd anifail er mwyn amcangyfrif faint o'i ragoriaeth (neu israddoldeb) genetig fydd yn cael ei drosglwyddo.

Gellir cyfrifo Gwerthoedd Bridio Tybiedig ar sail diadell gyfan, fel y gellir gwneud cymhariaeth uniongyrchol o anifeiliaid o'r un brid, cyhyd ag y bo cysylltiad genetig cryf rhwng diadelloedd. Ni ellir cymharu Gwerthoedd Bridio Tybiedig ar draws gwahanol fridiau.

Gwerth Bridio Tybiedig ar gyfer pwysau 8-wythnos

Mae hyn yn mesur potensial genetig anifail ar gyfer twf o'i enedigaeth hyd at ddiddyfnu yn 8 wythnos oed.

Mae disgwyl i hwrdd â Gwerth Bridio Tybiedig o +3 ar gyfer pwysau 8-wythnos gynhyrchu wyn a fydd, ar gyfartaledd, yn 1.5 kg yn drymach adeg diddyfnu mewn cymhariaeth ag wyn o hwrdd â Gwerth o 0.

Gwerth Bridio Tybiedig Pwysau Sganio

Mae hwn yn fesur o botensial genetig anifail ar gyfer twf o'i enedigaeth hyd at 21 wythnos oed (oed sganio). Bydd dewis ar gyfer pwysau trwm adeg sganio yn golygu cael anifeiliaid â charcasau trymach mewn dosbarth braster cyson neu garcasau llai bras, a chysondeb o ran oedran.

Mae disgwyl i hwrdd â Gwerth Bridio Tybiedig o +4 ar gyfer pwysau sganio gynhyrchu wyn a fydd, ar gyfartaledd, yn 2 kg yn drymach yn 21 wythnos oed mewn cymhariaeth ag wyn o hwrdd â Gwerth o 0 ar gyfer nodwedd hon.

Gwerth Bridio Tybiedig Trwch Cyhyrau

Mae hyn yn asesiad o drwch cyhyrau'r lwynau ac felly o'r cynnyrch cig coch tebygol.

Mae disgwyl i hwrdd â Gwerth Bridio Tybiedig o +1 ar gyfer trwch cyhyrau gynhyrchu wyn a fydd, ar gyfartaledd, â 0.5 mm yn fwy o drwch cyhyr llygad yn 21 wythnos oed mewn cymhariaeth ag wyn o hwrdd â Gwerth o 0.

Gwerth Bridio Tybiedig Trwch Braster

Mae gwerthoedd negatif yn dynodi anifeiliaid â lefelau braster is, a fydd yn cynhyrchu carcasau llai bras neu sy'n ennill mwy o bwysau heb fynd yn rhy dew.

Mae disgwyl i hwrdd â Gwerth Bridio Tybiedig o -1.0 ar gyfer trwch braster gynhyrchu wyn a fydd, ar gyfartaledd, â 0.5 mm yn llai o drwch braster isgroenol yn 21 wythnos oed mewn cymhariaeth ag wyn o hwrdd â Gwerth o 0.

Gwerth Bridio Tybiedig Llawn-dwf

Mae ffigurau positif yn adnabod llinachau bridio a fydd yn fwy o faint pan fydd anifail wedi cyrraedd llawn-dwf. Mewn rhai bridiau mynydd, hyd yn oed os yw'n fanteisiol i gael gwell cyfraddau twf mewn wyn, gall y bydd o fantais i gyfyngu'r cynnydd ym maint y mamogiaid llawn-dwf.

Mae disgwyl i hwrdd llawn-dwf â Gwerth Bridio Tybiedig o +1.0 gynhyrchu wˆ yn a fydd, ar gyfartaledd, yn 0.5 kg yn drymach yn llawn-dwf nag wˆ yn o hwrdd â Gwerth o 0.

Gwerth Bridio Tybiedig Nodweddion Mamol

Bydd llawer o nodweddion yn amlwg mewn anifeiliaid gwryw a benyw (e.e. cyfradd twf a chyhyredd), ond bydd nodweddion mamol (e.e. maint y torllwyth a rhinweddau mamol) yn amlwg yn yr anifeiliaid benyw yn unig. Bydd Gwerthoedd Bridio Tybiedig mamol hwrdd, os cânt eu haneru, yn dynodi sut y bydd ei epil benyw yn perfformio
ar ôl iddynt ddod yn famau.

Gwerth Bridio Tybiedig Torllwyth wedi'i Eni

Mae disgwyl i hwrdd â Gwerth Bridio Tybiedig torllwyth o +0.3 gynhyrchu wˆ yn benyw a fydd, ar gyfartaledd, yn cynhyrchu 0.15 yn fwy o wˆ yn na mamogiaid o hwrdd â Gwerth o 0.

Gwerth Bridio Tybiedig Rhinweddau Mamol

Hon yw elfen famol y mesuriad pwysau 8-wythnos. Mae'n dynodi pa mor dda y bydd wyn benyw'r hwrdd yn perfformio fel mamau. Mae Gwerth Bridio Tybiedig y famog ar gyfer rhinweddau mamol yn amcangyfrif i ba raddau y mae perfformiad ei hwˆ yn hyd at wyth wythnos yn deillio o nodweddion mamol megis llaethogrwydd a gofal mamol yr oen.

Mae disgwyl i hwrdd â Gwerth Bridio Tybiedig o +0.5 ar gyfer rhinweddau mamol gynhyrchu wyn benyw â nodweddion mamol uwch na'r cyfartaledd a fydd yn golygu y bydd eu hwyn yn 0.25 kg yn drymach yn 8 wythnos oed nag wˆ yn o famogiaid sydd wedi paru â hwrdd â Gwerth o 0.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC