Cyfrifo eich mynegai lloia 

Pa mor dda ydych chi yn ei wneud? - Cyfrifwch eich Mynegrif Lloia

Dewisiwch gyfnod o12 mis yr hoffech gyfrifo eich mynegrif lloia. Rhestrwch yr holl wartheg a ddaeth â llo yn ystod y cyfnod hwn gan nodi dyddiad dyfodiad y llo olaf ynghyd â dyddiad lloia blaenorol pob buwch. Cyfrifwch y nifer o ddyddiau rhwng y ddau ddyddiad. Dyma yw'r saib lloia i bob buwch. Cewch fynegrif lloia i bob buches wrth gyfrif swm yr holl seibiau lloia a rhannu hyn gyda'r nifer o wartheg yn y fuches. Dylai'r targed ar gyfer y rhan fwyaf o fuchesi fod yn 365 i 375 o ddiwrnodau.

Y ffordd orau o ddehongli'r mynegrif lloia yw gan gyfrif y gwartheg hesb. Rhestrwch y gwartheg a ddaeth â lloi y tymor cyn diwethaf a chyfrifwch y rhai hynny nad sy'n gyflo. Mae llai na 5-8% yn darged da, yn ddibynnol ar batrwm lloia.

Gwasgwch yma i gael enghraiff a chyfrifiannell

Sut mae'ch buches chi yn cymharu â'r targedau a pha gamau sydd angen eu cymryd i wella'r canlyniadau presennol?

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC