Prosiect Naddion Pren ar gyfer Gwasarn Da Byw 

Cynhaliwyd y Prosiect Naddion Pren ar gyfer Gwasarn Da Byw o fis Rhagfyr 2005 tan fis Mai 2008 er mwyn gwerthuso potensial naddion pren yn lle gwellt yn wasarn dan do i ddefaid a gwartheg cig eidion.

Ar hyn o bryd, gwellt yw’r gwasarn mwyaf poblogaidd a ddefnyddir yng Nghymru ond amcangyfrifir bod y gost i ddiwydiant yn £12.5 miliwn y flwyddyn. Gan y bod disgwyl y gallai gwellt fynd yn ddrutach, mae ffermwyr yn chwilio am wasarn amgen yn lle gwellt a chan fod pren yn adnodd lleol yng Nghymru, mae naddion pren yn dod yn fwy poblogaidd. Fodd bynnag, mae angen arweiniad clir ar ffermwyr a gwybodaeth glir am addasrwydd naddion pren fel gwasarn a’i effaith ar iechyd lles a pherfformiad anifeiliaid yn ogystal â’r gost o’i ddefnyddio. Roedd angen gwybodaeth hefyd am le y gellir cael deunydd addas ynghyd â dealltwriaeth am y defnydd posibl y gellir gwneud ohono ar ôl cael ei ddefnyddio fel gwasarn.

Roedd y prosiect yn cynnwys nifer o astudiaethau ac arddangosiadau i fynd i’r afael â'r testunau canlynol:

Caffael a chynhyrchu naddion pren

 • Ffynonellau naddion pren
 • Math o beiriannau naddu pren
 • Rhywogaeth pren
 • Cynnwys lleithder a’r technegau sychu gorau
 • Maint a ffurf y naddion pren

Systemau rheoli

 • Y math o adeilad
 • Man bwydo – crafu i lanhau neu fwydo’r peiriant naddion pren
 • Amlder y gwasarn
 • Trwch y gwasarn
 • Effaith ar ddiet anifeiliaid
 • Gofynion llafur

Iechyd a lles anifeiliaid

 • Materion iechyd e.e. cloffder a llid yr ysgyfaint
 • Glendid anifeiliaid
 • Perfformiad – o ran pwysau a chymeriant bwyd
 • Lles – yr amser a dreulir yn gorwedd ar y gwasarn

Rheoli naddion pren ar ôl iddynt gael eu defnyddio fel gwasarn

 • Compostio gwasarn naddion pren
 • Dewisiadau i ddefnyddio’r deunydd a gompostiwyd

Effeithlonrwydd cost

 • A yw’n gost-effeithiol defnyddio naddion pren yn wasarn?
 • A oes marchnad ar gyfer naddion pren wedi’u compostio?

Dilynwch y linc isod i ddarllen yr adroddiad llawn.

 

Mae'r adroddiad llawn yn adran gyhoeddiadau'r wefan hon. 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC