Y Safleoedd Datblygu 

Mae pedwar Sefydliad yng Nghymru wedi bod yn ymwneud â'r prosiect ers iddo ddechrau gan gynorthwyo gyda'r gwaith o werthuso'r defnydd o naddion pren yn wasarn.

ADAS, Pwllpeiran

Dangosodd ADAS effaith cynnwys lleithder y naddion ar y defnydd o'r naddion pren wedi hynny. Defnyddiwyd tri math o naddion pren â lleithder gwahanol ochr yn ochr â gwellt er mwyn gwneud cymhariaeth. Anelwyd at gael lleithder o 20%, 40% a 60%, ond y lleithder a gafwyd oedd 34.4%, 52.7% a 54.9%.

Dangosodd y gwaith yn ADAS fod angen llai o wasarn gyda'r naddion pren sychaf am fod yna well amsugnedd.
Ar ôl bod yn wasarn i dda byw, cafodd y naddion pren eu compostio yn unol â phrotocol a gynhyrchwyd gan Brifysgol Bangor. Yna cafodd y compost ei wasgar ar leiniau o laswellt yn ystod gwanwyn 2007 a chafodd twf y borfa ei fonitro drwy gydol y tymor.

IGER, Aberystwyth

Pwrpas yr arddangosiad yn IGER oedd cymharu effaith diet gwair sych â diet gwlypach o silwair ar berfformiad y gwasarn naddion pren mewn cymhariaeth â gwasarn gwellt.

Yn ôl y disgwyl, roedd yr anifeiliaid a oedd yn bwyta silwair gwlyb ag angen mwy o wasarn - boed hwnnw'n wellt neu naddion pren - na'r rhai a oedd yn bwyta gwair sych.

Bu IGER hefyd yn compostio'r hen wasarn a gwasgarwyd y compost hwn ar y barlys gwanwyn yn ystod gwanwyn 2007. Yna aseswyd twf a chynnyrch y barlys a'i gymharu â barlys a gafodd wrtaith anorganig.

Glynllifon, Caernarfon

Bu Glynllifon yn cynnal profion ar naddion pren o wahanol rywogaethau o bren. Gwnaed wyth o gymariaethau ymhlith y canlynol: prysgwydd cylchdro byr, derw, cymysgedd o fasarn a ffawydd, llarwydd, conwydd Douglas, sbriws Sitca, ynn a gwellt.

Roedd yn ymddangos nad oedd rhywogaeth y pren yn effeithio ar berfformiad y naddion. Roedd y naddion pren o'r rhywogaethau gwahanol yng Nglynllifon yn cynnwys lleithder tebyg ac am i bob un berfformio'n debyg, mae hyn yn awgrymu fod y lleithder yn y pren yn bwysicach na rhywogaeth y pren.

Bu Glynllifon yn compostio'r hen wasarn naddion pren yn ystod haf 2006 a chafodd y compost ei ddefnyddio wedyn yn wasarn o Ionawr tan Ebrill 2007 ar gyfer gwartheg a defaid.

Prifysgol Bangor

Roedd Prifysgol Bangor yn gyfrifol am fonitro a samplu'r compostau yn ystod 2006. Cafodd samplau eu casglu'n rheolaidd a'u dadansoddi i asesu perfformiad y compostau ac er mwyn pennu canllawiau arfer gorau i ffermwyr a oedd yn dymuno compostio gwasarn naddion pren ar eu fferm.

Mae astudiaethau'n parhau ym Mangor i asesu gwerth maethol naddion pren wedi'u compostio fel bod modd yn y pen draw i gynnig argymhellion ar gyfer defnyddio naddion pren wedi'u compostio mewn ffordd effeithiol a buddiol.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC