Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig 

 

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi cael arian ar gyfer dau brosiect newydd yn sgil estyniad i Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013.Daw’r prosiectau o dan y categori Bodloni Gofynion y Farchnad a Sicrhau'r Iechyd Gorau Posibl i Anifeiliaid a’u nod yw sicrhau bod cynhyrchwyr yn fwy ymwybodol o ofynion presennol y farchnad i wella effeithlonrwydd a chynaliadwyedd, a hefyd i dynnu sylw at y manteision o wella statws iechyd diadelloedd a buchesi Cymru.

Bodloni Gofynion y Farchnad

Prosiect Gweithdrefnau Rheoli Ansawdd (QMP)

O dan ymbarél Bodloni Gofynion y Farchnad, mae HCC yn cynnig cymorth i ladd-dai ac unedau torri bach a chanolig eu maint yng Nghymru i adolygu gweithdrefnau, y system yn yr unedau a darparu hyfforddiant lle bo angen hynny.Mae’r prosiect wedi’i ariannu’n llawn a bydd lladd-dai ac unedau torri bach a chanolig eu maint yn elwa ohono drwy gael hyfforddiant a chyngor un i un i’w staff gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant cig.

Bydd y cymorth yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu, gweithredu a chynnal Llawlyfr Gweithdrefnau Rheoli Ansawdd sydd wedi’i deilwra i ofynion pob busnes.Y nod yw sicrhau cymaint o effeithlonrwydd ag y bo modd, cynnig cyfleoedd i ddatblygu busnesau, darparu cynnyrch o ansawdd a datblygu sylfaen achrededig ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig.

Mae’r cyllid ar gael i bob lladd-dy ac uned torri cig coch bach a chanolig eu maint yng Nghymru a bydd hyn yn cynnwys cyngor a hyfforddiant ar Systemau Monitro Lles Anifeiliaid ac ar ‘ymestyn oes silff cynnyrch cig coch’.  Mae’r cymorth hwn yn ategu ac yn datblygu’r gwaith a wnaed yn wreiddiol gan rai Mentrau Bach a Chanolig mewn prosiect tebyg rhwng 2009 a 2010.

Sicrhau’r Iechyd Gorau Posibl i Anifeiliaid

Prosiect Cadw golwg ar Iechyd

Nod y prosiect cadw golwg ar iechyd yw dangos sut y gall ymyrraeth gadarnhaol o ran iechyd anifeiliaid ddwyn budd ariannol a chynhyrchiol i fentrau defaid a gwartheg.Mae HCC yn cydweithio â phum milfeddygfa ledled Cymru sy’n gweithio gyda 10 fferm ddefaid a gwartheg i gyd ar draws Cymru.

Nod y prosiect yw nodi gwendidau a meysydd i’w gwella yng nghynllun iechyd presennol ffermydd. Mae hyn yn cynnwys ymchwilio wedyn i unrhyw feysydd sy’n destun pryder, er enghraifft cyfraddau twf gwael mewn ?yn, problemau lloia neu broblem sylfaenol yn ymwneud â chlefyd.

Bydd gwybodaeth am y prosiect ac am y materion a ddaeth i’r amlwg ac a gafodd eu harchwilio yn ymddangos ar y safle cyn bo hir.

Prosiect Ymwrthedd Gwrthlyngyrol

Mae HCC wedi gofyn i 45 fferm yng Nghymru gymryd rhan yn y Prosiect Ymwrthedd Gwrthlyngyrol.Mae’r prosiect yn ymchwilio i weld faint o ymwrthedd gwrthlyngyrol i lyngyr a llyngyr yr iau sy’n bodoli ar ffermydd defaid ar hyn o bryd.

Gan fod llyngyr a llyngyr yr iau yn cael effaith negyddol ar iechyd anifeiliaid mewn diadelloedd, ac ar berfformiad a phroffidioldeb menter, mae’n bwysig bod yn ymwybodol o statws ymwrthedd gwrthlyngyrol ar ffermydd unigol.Mae’r prosiect yn cael ei gynnal ar y ffermydd a ddewiswyd yn ystod tymor yr hydref a dechrau’r gaeaf. Yn gyntaf, bydd prawf cyfri wyau yn cael ei gynnal ar garthion criw o ddefaid i weld a oes llyngyr a/neu lyngyr yr iau yn bresennol cyn i’r milfeddyg ymweld.Yna, bydd timau milfeddygol yn rhoi triniaeth lladd llyngyr ac yn cymryd samplau cychwynnol, cyn dod yn ôl ymhen 7 ac 14 diwrnod i roi triniaethau ar ôl y samplau.

Rhagwelir y bydd y canlyniadau yn cael eu casglu yn ystod hydref/gaeaf 2014 ac y bydd y canlyniadau cychwynnol ar gael yn ystod gwanwyn 2015.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC