Lleihau Nwyon Ty Gwydr 

Cliciwch ar yr adrannau o wahanol liw ar y map isod i ddarganfod sut gall mân addasiadau i dechnegau rheoli leihau allyriadau NTG ar eich fferm chi. Yn yr adrannau, bydd hefyd ddolenni at wahanol gyhoeddiadau y mae HCC wedi'u cynhyrchu ac a all helpu i wella effeithlonrwydd cynhyrchu ar ffermydd a hefyd lleihau allyriadau NTG amaethyddol.

Mae'r brobelm gysylltiedig ag allriadau nwyon ty gwydr mewn amaethyddiath yn cael ei chydnabod fwyfwy gan y llywodraeth a chan ddefnyddwr. Yng Nghymru, gellir lleihau'r allrydiadau nwyon ty gwydr mewn amaethyddiaeth - ac yn arbennig with gynhyrchu cig coch - drwy wneud newidiadau bychain i dechnegau rheoli a hefyd drwy ddefnyddio arferion gorau.

Y sylfeini i ddechrau;
Ceir tri phrif fath o nwyon ty gwydr:

Carbon deuocsid, Ocsid nitraidd, Methan

Er bod ffermio da byw yn gyfrifol am gynhyrchu rhywfaint o garbon deuocsaid, ocsid nitraidd a methan yw mwyafrif yr allriadau.

Cynhyrchir ocsid nitraidd a methan o ganlyniad i brosesau amrywiol. Rhyddheir ocsid nitraidd o briddoedd yn bennaf, ac o ddefnyddio gwrteithiau, ac mae methan yn cael ei gynhyrchu wrth i anifeiliaid cnoi cil dreulio eu bwyd, ac wrth storio tail anifeiliaid. Pan gynhyrchir carbon deuocsaid, gwneir hynny fel rheol o ganlyniad i darfu ar y pridd, defnyddio tanwydd a phrosesau gweithgynhyrchu.

Yn ystod Gorffennaf 2011, gwnaeth Hybu Cig Cymru cynhyrchu dogfen o'r enw Dyfodol Cynaliadwy - Map Ffyrdd Cig Coch Cymru. Mae'r Map yn edrych ar sut gall ffermwyr a phroseswyr da byw yng Nghymru gyflawni nodau diwydiant a llywodraeth newydd a chytunedig ar gyfer allyriadau NTG. 

  • Cynllun Gweithredu i'r Diwydiant

    Rhestr gynhwysfawr o'r hyn y gall y diwydiant ei wneud i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. Mae'n ymwneud â holl sectorau'r gadwyn gyflenwi, ac mae'r pwyslais ar gynhyrchu'n fwy effeithlon er mwyn sicrhau hyfywedd economaidd hirdymor y diwydiant cig coch yng Nghymru.

  • Deg Cam Tuag at ôl Troed Ysgafnach

    Taflen wedi'i hanelu at ffermwyr, sy'n rhoi sylw i ddeg strategaeth gyraeddadwy y gellir eu gweithredu ar y fferm gyda'r nod o ddatblygu busnes proffidiol a chynaliadwy sy'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd.

  • Dyfodol Cynaliadwy - Map Ffyrdd Cig Coch Cymru

    Dogfen bellgyrhaeddol sy'n amlinellu sefyllfa bresennol y diwydiant ynglyn ag allyriadau nwyon ty gwydr a newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn amlinellu'r heriau sy'n wynebu'r sector cig coch yng Nghymru ac yn awgrymu strategaethau y gellir eu gweithredu ledled y gadwyn gyflenwi er mwyn diogelu dyfodol y diwydiant ynghyd â gwella'i ‘gymwysterau gwyrdd'.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC