Iechyd a Lles Anifeiliaid 

Drwy wella iechyd y diadelloedd a'r buchesi bridio, gall ffermwyr sicrhau'r hirhoedledd gorau posibl i'r stoc bridio a gallai gwella iechyd y stoc pesgi arwain at farchnata anifeiliaid yn gynharach. Byddai'r ddwy sefyllfa'n arwain at fenter fwy cynhyrchiol ac, o'r herwydd, at fenter fwy proffidiol, a hefyd lleihau allyriadau NTG.

Gall cael stoc newydd i gymryd lle hen stoc fod yn ddrud ac felly gall sicrhau bod yr anifeiliaid bridio'n parhau mor gynhyrchiol ag y bo modd ar y fferm arwain at fanteision economaidd ac amgylcheddol. Bydd sicrhau bod pob hwrdd a tharw ar y fferm yn heini ac iach cyn eu defnyddio yn gostwng y gyfradd hesb yn niadell y defaid a buches y gwartheg.

Bydd defnyddio stoc benywaidd gyda lefelau ffrwythlondeb uwch a nodweddion hirhoedledd yn gwella cynhyrchiant, ac felly hefyd y ddarpariaeth o faetholion cywir wrth fagu benywod bridio ac yn ystod y tymor bridio.

Mae cynlluniau iechyd anifeiliaid yn gyffredin yn awr ar ffermydd; fodd bynnag, y cynlluniau mwyaf effeithiol yw'r rhai a ddyfeisir gan y ffermwr ar y cyd â milfeddyg/ymgynghorydd milfeddygol y fferm. Drwy gael milfeddyg i fod yn rhan o'r broses, gall ffermwr weld y technolegau a'r problemau iechyd diweddaraf a hefyd sicrhau cyngor gwerthfawr.

Mae'r cyhoeddiadau a ganlyn wedi cael eu cynhyrchu gan HCC ar Iechyd a Lles Anifeiliaid:

 • Iechyd Defaid

  Mae'r llyfryn hwn yn darparu cyngor a gwybodaeth am y prif fygythiadau i iechyd a lles y ddiadell ac, o'r herwydd, ei pherfformiad.

 • Bwydo Mamog i gael Cynnyrch Oes

  Mae'r canllaw hwn yn casglu'r wybodaeth ddiweddaraf am faeth defaid ac yn nodi pryd mae strategaethau a chynhyrchion ategol fwyaf tebygol o arwain at fanteision.

 • Ydych Chi'n Ennill y Frwydr yn Erbyn Llyngyr?

  Mae'r llyfryn hwn yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf er mwyn datblygu arferion rheoli llyngyr effeithiol a chynaliadwy, i helpu i leihau colledion a sicrhau oedi gyda datblygu'r gallu i wrthsefyll llyngyr.

 • Rheolaeth Effeithiol ar Ectoparasitiaid mewn Defaid

  Nod y llyfryn hwn yw helpu ffermwyr i atal haint ectoparasitaidd yn eu diadell, gan gynnal safonau uchel mewn lles anifeiliaid a diogelu'r amgylchedd.

 • Rheoli Parasitiaid mewn Gwartheg – Canllawiau Newydd

  Nod y llyfryn hwn yw darparu gwybodaeth am y parasitiaid cyffredin mewn gwartheg, y mesurau ar gyfer eu rheoli a'r strategaethau sydd ar gael ar gyfer arafu gallu eich buches i wrthsefyll y driniaeth atal llyngyr.

 • Maethu Defaid yn Ymarferol

  Canllaw i fwydo hyrddod, mamogiaid ac wyn yn unol â'r cyfnod cynhyrchu mewn ffordd economaidd ac effeithlon.

 • Maethu Gwartheg Cig yn Ymarferol

  Canllaw i ffurfio dognau bwyd a chynllunio gofynion bwydo ar gyfer stoc yn eu llawn dwf, stoc sy'n tyfu a gwartheg pesgi.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC