Defnyddio Ynni a Dwr 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae costau ynni a dwr, at ddibenion domestig a masnachol, wedi cynyddu'n sylweddol. O ganlyniad, mae angen defnydd effeithlon o ynni a dwr ar ffermydd er mwyn arbed arian a hefyd lleihau'r allyriadau NTG cysylltiedig â'r ddau ddefnydd.

Mae cynhyrchu trydan ar fferm yn dod yn fwy a mwy poblogaidd a cheir cyfleoedd i greu incwm o hyn. Ymhlith y technolegau addas i'w mabwysiadu ar fferm mae ynni dwr, haul a gwynt. Gellir cael rhagor o wybodaeth am ynni adnewyddadwy a sut i'w fabwysiadu ar fferm yn http://www.climate-wales.org.uk

Er nad yw ffermwyr bîff a defaid yn defnyddio llawer iawn o ddwr, gellir gwneud arbedion drwy sicrhau bod y cyflenwadau'n addas i bwrpas ac nad oes dim dwr yn gollwng yn unrhyw le. Ceir rhagor o wybodaeth am ddefnyddio dwr yn y cyhoeddiad canlynol:

  • Rheoli Dwr ar Ffermydd a Thir Amaethyddol

    Mae’r llyfryn hwn yn asesu faint o ddwr sydd ei angen ar ffermydd a faint mae’n ei gostio. Mae’n cynnig awgrymiadau ymarferol ynghylch sut i wella effeithlonrwydd y defnydd o ddwr a lleihau effaith prinder dwr ar y fferm.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC