Gwelliannau Genetig 

Genetic_Improvement_1.jpgDrwy ddefnyddio'r eneteg orau sydd ar gael, gellir gwneud gwelliannau arwyddocaol i berfformiad a phroffidioldeb buchesi a diadelloedd. Ceir hefyd gyswllt cryf rhwng geneteg well mewn buchesi a diadelloedd ac allyriadau NTG is.

Byddai magu mwy o dda byw sy'n tyfu'n gynt ac yn bodloni gofynion y farchnad yn golygu bod yr allyriadau NTG am bob kg o gig oen ac eidion a gynhyrchir yn is a byddai'r cynhyrchiant yn fwy effeithlon hefyd.

Mae prynu stoc gyda'u perfformiad wedi'i gofnodi, gyda nodweddion a gydnabyddir fel nodweddion gwella cynhyrchiant, yn nod y dylai pob ffermwr anelu ato. O'i wneud yn gywir, defnyddio stoc gyda ffigurau perfformiad uchel yw'r adnodd unigol mwyaf effeithiol er mwyn cynyddu elw economaidd a gwella effeithlonrwydd y broses o gynhyrchu da byw. Mae'r tabl isod yn dangos y nodweddion perfformiad i'w dewis wrth ddewis tarw - mae gwybodaeth debyg ar gael ar gyfer defaid yng nghyhoeddiad HCC - 'Llawlyfr Prynu Hwrdd'.

Buying performance recorded stock with traits known to enhance production is an objective that every farmer should aim for, if done correctly the use of stock with high performance figures is the single most effective tool for increasing economic returns and the efficiency of livestock production. The table below shows the performance traits to select for when choosing a bull – similar information is available for sheep in the HCC publication – 'Ram Buyer’s Guide'.

Table_for_GI.jpg

Ceir nodweddion perfformiad amrywiol i'w defnyddio ar gyfer gwella cynhyrchiant h.y. twf, cydffurfiad, maint y dorllwyth ac ati. Y peth pwysig yw deall y nodweddion a fydd yn gwella cynhyrchiant o ystyried y cyfyngiadau sydd yn eu lle ar gyfer pob fferm unigol; er enghraifft, mae'n bwysicach prynu hyrddod gyda ffigurau pwysau wyth wythnos uchel ar fferm tir isel sy'n wyna ddiwedd mis Ionawr nag ar fferm fynydd sy'n wyna yng nghanol mis Ebrill.

Mae'r cyhoeddiadau a ganlyn wedi cael eu cynhyrchu gan HCC ar wella geneteg a'r defnydd o Gofnodion Perfformiad:

 • Llawlyfr Prynu Hwrdd

  Mae’r llyfryn hwn yn sicrhau bod y darllenydd yn deall sut i ddewis hyrddod ar sail ffigurau perfformiad. Drwy ddewis ar sail ffigurau perfformiad a defnyddio’r eneteg orau sydd ar gael, gellir gwella perfformiad a phroffidioldeb y ddiadell.

 • Llawlyfr Prynu Tarw

  Mae’r llawlyfr hwn yn amlinellu sut i asesu potensial genetig tarw a sicrhau bod yr eneteg briodol yn cael ei phrynu er mwyn bodloni gofynion y fferm.

 • Lleihau Allyriadau Methan Drwy Wella Cynhyrchu Cig Oen

  Mae’r llyfryn hwn yn darparu gwybodaeth am sut mae da byw yn cyfrannu at allyriadau nwyon ty gwydr ac mae’n ystyried atebion ymarferol ar gyfer lleihau allyriadau wrth gynhyrchu defaid.

 • Arian ar gyfer Gwella Bridiau

  Mae’r llyfryn hwn yn amlinellu’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael drwy gyfrwng HCC ar gyfer gwella bridiau. Mae hefyd yn cynnwys y ffurflenni cais a'r manylion ar gyfer gwneud cais am y cyllid hwn.

 • Bridio Buches Eidion Broffidiol

  Mae’r llyfryn hwn yn canolbwyntio ar yr agweddau hynny ar gynhyrchu sydd â chysylltiad agos â phroffidioldeb; dewis tarw, ffrwythlondeb buches, iechyd buches, y polisi ar gyfer rheoli ac amnewid lloi.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC