Rheoli Glaswellt a Phorthiant 

Mae'r hinsawdd yng Nghymru'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu glaswellt. Hon yw'r ffynhonnell fwyd rataf ar gyfer da byw cnoi cil a gellir sicrhau'r cyflenwad gorau posibl gyda rheolaeth ofalus. Bydd sicrhau'r effeithlonrwydd gorau posibl o laswellt yn gostwng costau cynhyrchu a hefyd yn lleihau'r allyriadau NTG posibl.10032.jpg

Un ffactor bwysig ar gyfer defnydd effeithlon o laswellt yw sicrhau'r defnydd gorau o'r holl ardaloedd pori a phorthiant. Dylid defnyddio ffyn glaswellt yn rheolaidd i fesur hyd y glaswelltyn; bydd hyn o gymorth i wybod pryd ddylid symud y da byw o un cae i gae arall er mwyn sicrhau'r cynhyrchiant gorau.

Ceir arferion rheoli glaswellt a phorthiant eraill amrywiol a all gael effaith ar allyriadau NTG. Ymhlith y rhain mae'r canlynol:

  • Y defnydd o Rygwellt Llawn Siwgr mewn glaswellt - gweler y Rhestri o Laswelltau a Meillion a Argymhellir am fanylion.
  • Y defnydd o feillion i sicrhau gwell cynhyrchiant gyda'r fantais ychwanegol o leihau'r gofynion am wrtaith.
  • Gall defnyddio porthiant arall wella cynhyrchiant hefyd e.e. ysgellog, bresych ac indrawn.

Cynhyrchwyd y cyhoeddiadau a ganlyn gan HCC a byddant o gymorth gyda rheoli glaswellt a phorthiant ar eich fferm:

  • Rheoli Glaswellt

    Cyngor ymarferol i helpu ffermwyr da byw i sicrhau rheolaeth dda ar laswellt. Mae’n disgrifio manteision defnyddio systemau porthiant a phori amrywiol o safon uchel a hefyd sicrhau trawsgydymffurfiaeth a lleihau’r effaith amgylcheddol.

  • Pori Cymysg – Y Manteision

    Mae pori cymysg yng Nghymru’n arwain at nifer o fanteision, yn cynnwys manteision amgylcheddol, gwell defnydd o borthiant a gwelliant mewn iechyd. Mae’r llyfryn hwn yn amlinellu sut gellir cyflawni’r manteision hyn.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC