Cefndir

Mae dermatitis carnol defeidiog heintus (CODD) yn creu problemau lles ac ariannol difrifol i lawer o ffermwyr yn y DG  (Adroddiad y Cyngor Lles Anifeiliaid Fferm (FAWC) 2011). Mae ymchwil a wnaed gennym ar draws Cymru yn 2011 yn dangos fod CODD ar hyn o bryd yn effeithio ar 35% o ffermydd.Mae'r driniaeth yn dibynnu ar ddefnydd helaeth o wrthfiotigau, yn aml wrth roi gwrthfiotigau i'r ddiadell gyfan, yn enwedig gwrthfiotigau o'r gr?p macrolide.Ystyrir y rhain yn bwysig ar gyfer meddyginiaethau dynol ac oherwydd y pryderon presennol ynghylch ymwrthedd cynyddol pobl ac anifeiliaid i wrthfiotigau, rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i'r defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid sy'n cael eu bwyta gan bobl.

Y bacteria treponema yw'r prif facteria sy'n achosi CODD mewn defaid.Mae datblygiadau diweddar mewn bioleg foleciwlaidd yn golygu y gallwn ymchwilio'n fanylach i'r mathau o facteria sy'n gysylltiedig â'r clefyd a sut maent yn ymateb i wrthfiotigau gwahanol ac a ydynt yn amrywio o fferm i fferm. 

Byddai cefnogaeth i'r gwaith hwn gan y diwydiant cig yng Nghymru'n galluogi rhoi gwell cyngor yn seiliedig ar dystiolaeth ar sut i drin CODD; byddai hynny o fudd uniongyrchol i gynhyrchwyr cig oen yng Nghymru yn ogystal â bod o fantais i ffermwyr a milfeddygon yng ngweddill y DG.

Nodau'r Prosiect

1)    Ymchwilio i'r amrywiad o fferm i fferm mewn bacteria treponema  o anafiadau dermatitis carnol defeidiog heintus.

2)    Ymchwilio i'r amrywiad o fferm i fferm ynghylch sut mae bacteria treponema mewn anafiadau dermatitis carnol defeidiog heintus yn ymateb i wrthfiotigau.

·       Mae'r prosiect yn cael ei gyllido gan HCC ac EBLEX .

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC