Braenedd y Traed 

Yn ddiweddar mae HCC wedi ariannu dau brosiect yn ymwneud â chlwy'r traed. Nodir manylion y prosiectau hyn isod.

BRIDIO DEFAID AR GYFER YMWRTHEDD I FRAENEDD Y TRAED:
CYFUNO DULLIAU MOLECIWLAIDD A FFENOTEIPOL
(Medi 2005 - Awst 2008)

Datblygu gweithdrefnau cadarn i adnabod defaid unigol a grwpiau teuluol sy'n amrywio yn eu hymwrthedd genetig i fraenedd y traed, er mwyn galluogi bridio dethol ar gyfer gwell ymwrthedd i fraenedd y traed. 

PAM MAE'N BWYSIG?

Ar hyn o bryd mae braenedd y traed yn costio oddeutu £24 miliwn y flwyddyn i ddiwydiant defaid y DG.  Yn ogystal ag anghysur y defaid sy'n dioddef, mae yna gostau sylweddol oherwydd y cynnyrch sy'n cael ei golli a'r driniaeth.  Bydd yr wyn sy'n dioddef yn bwyta llai ac ni fyddant yn tyfu cystal.

Mae braenedd y traed yn glefyd sy'n mynd o dan y carnau. Bydd rhaglen ddiadell-gyfan yn gallu rheoli braenedd y traed, gan gynnwys cyfuniad o frechu, triniaeth wrthfiotig, defnyddio baddonau traed a chwlio, ond i lawer o gynhyrchwyr mae cynllun rheoli trwyadl yn anodd ei weithredu.

SUT OEDD Y PROSIECT YN GWEITHIO?

Roedd y prosiect yn defnyddio technegau moleciwlaidd a strategaethau confensiynol ar gyfer bridio anifeiliaid er mwyn ymchwilio i'r cysylltiadau rhwng ymatebolrwydd genetig ac ymddangosiad ffenoteipol clwy'r traed.  Mae'r canlyniadau'n golygu bod modd dewis a gwneud defnydd pellach o ddefaid ymwrthol er mwyn bridio cenedlaethau'r dyfodol.

PWY WNAETH Y GWAITH?

Arweiniwyd yr Ymchwil gan Goleg Amaethyddol yr Alban (SAC) gyda chymorth Blackface Elite, Cymdeithas Defaid Texel Prydain, ADAS, y Sefydliad Gwyddorau Gwledig, Innovis Cyf, Roslin ac MLC

Cyllidwyd y prosiect ar y cyd gan HCC, EBLEX, QMS, DEFRA a SEERAD.NOD

I weld yr Adroddiad Terfynol, cliciwch yma

 

Dilysu Prawf Genyn Clwy'r Traed  mewn Defaid Mynydd Cymreig

Pwrpas y prosiect hwn yw penderfynu a yw’r prawf genyn o Seland Newydd sydd ar gael yn fasnachol ar hyn o bryd yn dangos ymwrthedd i glwy’r traed yn y brid Mynydd Cymreig yn y DG.

SUT OEDD Y PROSIECT YN GWEITHIO?

Ar gyfer yr astudiaeth hon defnyddiwyd diadelloedd a oedd yn dioddef yn sylweddol o glwy’r traed ac a oedd hefyd yn rhan o raglen gwelliant genetig Signet Sheepbreeder.

PWY WNAETH Y GWAITH?

Arweiniwyd yr ymchwil gan Goleg Amaethyddol yr Alban (SAC) ac fe’i paratowyd â chymorth ariannol gan Genesis Faraday a Hybu Cig Cymru.
 

I weld yr Adroddiad Terfynol, cliciwch yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC