Pesgi Gwartheg Godro i’w Difa 

PESGI BUCHOD CWL O’R FUCHES LAETH AR GYFER CIG EIDION
(Mawrth 2006 – Awst 2006)

NOD

Pennu meincnodau perfformiad buchod cwl Holstein modern sy’n cael eu porthi ar borfwyd yn yr hydref a’r gaeaf.

PAM MAE’N BWYSIG?

Fel canlyniad i derfynu’r cynllun dros 30 mis ar 7 Tachwedd 2005, bydd tua 635,000 o fuchod cwl o fuchesi sugno a godro yn gymwys i ymuno â’r gadwyn cyflenwi cig eidion.  Mae angen i ffermwyr gynllunio sut i gael y gwerth gorau posibl o’r buchod hyn – naill ai drwy eu pesgi ar y fferm neu eu gwerthu i’w lladd neu i’w pesgi ymhellach. Ar hyn o bryd mae yna brinder gwybodaeth am gymeriant porthiant a chynnydd pwysau byw ar gyfer buchod cwl Holstein modern a ddefnyddir i gynhyrchu cig eidion yn y DG. 

Er y gellid pesgi buchod cwl  ar borfa yn ystod y gwanwyn a’r haf, mae’n debygol y bydd y prif systemau ar gyfer pesgi buchod yn yr hydref a’r gaeaf yn seiliedig ar silwair glaswellt, silwair indrawn neu ddwysfwydydd.

SUT FYDD Y PROSIECT YN GWEITHIO?

Bydd 24 o fuchod godro du a gwyn yn cymryd rhan yn yr ymchwil, a bydd yna dri grwp yr un o wyth buwch yn cael un  porthiant o blith y canlynol:

  • T1. Silwair glaswellt yn unig
  • T2. Silwair glaswellt ynghyd â grawnfwyd atodol (2 - 4 kg/y fuwch/y dydd)
  • T2. Silwair glaswellt ynghyd â phrotein atodol (i greu ymborth â 12% o brotein amrwd)

Bydd mesuriadau unigol o gymeriant, cynnydd pwysau byw a sgôr cyflwr corff yn cael eu cymryd trwy gydol y cyfnod bwydo, ynghyd ag ansawdd maethol yr ymborth.  Cyfrifir effeithlonrwydd trosi porthiant a chost porthiant yn ôl pob kg o gynnydd pwysau byw dyddiol.  Ar ddiwedd y cyfnod bwydo bydd y buchod yn cael eu lladd er mwyn cael data am eu carcasau.

Bydd yr ymchwil yn darparu gwybodaeth am berfformiad, carcas a chostau cynhyrchu sy’n berthnasol i besgi buchod cwl o’r fuches odro yn y gaeaf.

PWY FYDD YN GWNEUD Y GWAITH?

Bydd y gwaith ymchwil yn cael ei wneud gan Brifysgol Reading yn y Ganolfan Ymchwil Llaeth (CEDAR)

Noddir y prosiect ar y cyd gan HCC, EBLEX a QMS.

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC