Prosiect Probeef 

Gwella ansawdd cig eidion - Probeef

Mae ansawdd bwyd yn dod yn bwysicach byth i ddefnyddwyr.  Mae’r ffordd y caiff ansawdd cig ei ddiffinio yn mynd yn fwy cymhleth o hyd. Yn ogystal â’r agweddau ffisegol fel breuder, suddlonder a blas, mae hefyd yn cynnwys materion pwysicach fel diogelwch, olrheinedd, iachusrwydd a’r amgylchedd lle cynhyrchwyd y cig.  Mae defnyddwyr yn dod yn fwyfwy ymwybodol o’r berthynas rhwng diet ac iechyd, ac o'r herwydd mae hyn yn dod yn bwysicach wrth ystyried ansawdd cynnyrch.

Mae cig eidion yn cael ei ystyried yn fwyd maethlon a gwerthfawr iawn. Mae pwysigrwydd cig fel ffynhonnell protein â gwerth biolegol uchel a microfaethynnau (gan gynnwys, er enghraifft, fitaminau A, B6, B12, D, E, haearn, sinc, seleniwm) yn wybyddus.  Fodd bynnag, mae braster a chyfansoddiad y braster hwnnw’n faes trafod pwysig.  Cyfansoddiad y braster hwnnw fel arfer yw hyd at 45%, 50% a 5%, yn ôl eu trefn,  o asidau brasterog dirlawn, mono-annirlawn ac amlannirlawn. Mae’r elfen amlannirlawn yn cynnwys y PUFA omega (n-3) (asid eicosapentaenoig (EPA, 20:5n-3) ac asid docasahecsaenoig (DHA; 22:6n-3)) ac sy’n gyfrwng pwysig i drosglwyddo brasterau buddiol i bobl. 

Mae ProBeef wedi cadarnhau’r lefelau uwch o asidau brasterog omega-3 mewn cig o wartheg wedi’u bwydo ar laswellt. Y rheswm am hyn yw bod glaswellt, er nad yw’n cynnwys llawer o fraster, yn cynnwys lefelau uchel o asidau brasterog omega-3. Hefyd, dangosodd y prosiect fod yna amrywiaeth fawr mewn braster a chyfansoddiad braster rhwng poblogaethau genetig yn IBERS-Aberystwyth. Mae hyn yn newyddion da oherwydd mae’n golygu y gall ein bridwyr glaswellt ddewis ar gyfer deunydd glaswellt sydd â chyfran uwch o fraster ac o fraster omega-3. Byddai cyfraddau uwch o fraster yn ein glaswelltau yn ddefnyddiol oherwydd mae braster yn cynnwys llawer o egni, ac mae diffyg egni yn un o'r ffactorau allweddol sydd yn cyfyngu twf gwartheg ar ddietau sydd yn seiliedig ar borfwyd. Mae’r gwaith hwn yn cael ei ddatblygu mewn prosiect newydd, ar y cyd â HCC, sydd yn archwilio braster mewn glaswelltau.

Mae Probeef hefyd wedi tynnu sylw at yr angen i ddeall yn well sut mae brasterau mewn glaswellt yn cael eu treulio a’u metaboleiddio yn y rwmen gan y boblogaeth ficrobaidd.  Y gobaith yw cael hyd i ffyrdd newydd o wella cyfansoddiad braster mewn cig eidion ac unrhyw gynhyrchion eraill o anifeiliaid sy’n cnoi cil, gan gynnwys llaeth.

Cliciwch yma am yr adroddiad llawn ac yr atodiad  

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC