Nodweddion Carcas (EBVau) 

 

Cymal 1

Cefndir

Ar hyn i bryd nid oes unrhyw EBVau ar gyfer nodweddion carcas a fyddai’n caniatáu seilio penderfyniadau dewis ar ansawdd carcas yn ogystal â nodweddion cynhyrchu. Fodd bynnag, casglwyd digon o ddata i’w ddefnyddio i ddatblygu EBVau i’r diben hwn.

Amcanion

Yn yr astudiaeth ddichonolrwydd hon, defnyddiwyd data sy’n bodoli o gronfeydd data’r diwydiant a llywodraeth er mwyn cynhyrchu set ddata o nodweddion carcas ar gyfer bridiau llaeth a chig eidion wedi’u casglu o ladd-dai. Defnyddiwyd yr wybodaeth i weld a yw’r data’n addas i gynhyrchu gwell EBVau ar gyfer nodweddion carcas. Roedd adrodd y data yn darparu tueddiadau ac ystadegau ffenoteipol sydd yn ddefnyddiol i gynhyrchu syniadau pellach i’w dadansoddi ac i gyfnewid gwybodaeth â’r diwydiant. Roedd cyfartaleddau ffenoteipol amrwd y data perfformiad - megis oed lladd ar gyfer dosbarth pwysau penodol - yn darparu amcangyfrifon o effaith amgylcheddol pob cilogram o gig.

Y Manteision a ddisgwylid

Nod y prosiect oedd darganfod a yw’r wybodaeth sydd ar gael o gronfeydd data lladd-dai, BCMS a llywodraeth (e.e. DARDNI) yn addas i’w drin a’i ddadansoddi er mwyn creu EBVau sy’n seiliedig ar wybodaeth am garcasau.

  • Bu’r prosiect yn rhedeg o 1 Tachwedd 2011 tan 31 Ebrill 2012
  • Gwnaed y gwaith gan Goleg Amaethyddol yr Alban
  • Ariannwyd y gwaith  gan HCC, EBLEX a DairyCo

I weld adroddiad cryno am y prosiect, cliciwch yma

I weld adroddiad byr am Gyfleoedd Dewis wrth ddefnyddio Data Carcasau gan Ladd-dai, cliciwch yma

 

 

Cymal 2

Defnyddio data o ladd-dai a chofnodion BCMS i werthuso nodweddion carcasau

Cefndir

Mae astudiaeth ddichonoldeb flaenorol wedi dangos fod data o ladd-dai, ar ôl cael ei arbed a'i gyfuno â chronfeydd data cenedlaethol eraill, yn addas ar gyfer cynhyrchu gwerthusiadau genetig ar gyfer cig eidion yn genedlaethol. Mae'r argymhelliad hwn yn dilyn yr astudiaeth ddichonoldeb honno ac mae'n canolbwyntio ar gynhyrchu paramedrau  genetig a gwerthusiadau genetig ar gyfer pwysau, cydffurfiad  a dosbarth braster carcasau'r bridiau hynny yn y set ddata sydd â digon o ddata.

Amcanion

Amcan y prosiect hwn, yn dilyn y prosiect dichonoldeb yw casglu rhagor o ddata o amrediad eangach o ladd-dai a gwneud y broses o grynhoi data yn un awtomatig ym mhob lladd-dy. Bydd y data wedyn yn cael eu defnyddio yn y prosiect hwn er mwyn cynhyrchu gwerthusiadau genetig ar gyfer nodweddion carcasau. Caiff y canlyniadau eu llwytho i mewn i gronfa ddata BASCO fel bod modd eu rhannu â defnyddwyr.

Yr amcanion penodol yw;-
1. Amcangyfrif paramedrau genetig, datblygu patrymau ac amcangyfrif y gwerthoedd bridio ar gyfer nodweddion carcas (braster, pwysau a chydffurfiad).
2. Cyfrifo cydberthyniadau rhwng yr EBVau newydd hyn a nodweddion pwysig eraill ac wedyn cyfrifo pwysau mynegrif fel bod modd cynnwys yr EBVau newydd yn y mynegrifau cyffredinol sy'n bodoli.

 

·       Mae'r prosiect yn cael ei gyflawni gan SRUC a bydd yn dod i ben ym mis Mai 2015

·       Mae'r prosiect yn cael ei gyllido gan HCC ac AHDB.

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC