Cyhyredd Dwbl 

EFFAITH Y GENYN CYHYREDD-DWBL MEWN GWARTHEG AR EFFEITHLONRWYDD CYNHYRCHU AC ANSAWDD Y CIG
(Ionawr 2003 – Gorffennaf 2006)
NOD

Nod y prosiect hwn yw datblygu gwell dealltwriaeth o effeithiau’r genyn cyhyredd-dwbl ar faterion yn ymwneud â chynhyrchu, y carcas ac ansawdd y cig.

PAM MAE’N BWYSIG?

Mae gan rai bridiau o wartheg gyhyredd-dwbl sy’n cael ei achosi fel arfer am fod y genyn myostatin wedi’i ddileu neu am nad yw’n gweithredu.  Mae’r gwartheg cyhyredd-dwbl hyn yn gysylltiedig â rhai nodweddion sy’n fasnachol fanteisiol, megis gwell cydffurfiad carcas a throsi porthiant yn fwy effeithlon, ond maen nhw hefyd yn gysylltiedig â mwy o anawsterau lloia.

Bydd yr wybodaeth a ddaw o’r ymchwil hwn yn caniatáu asesu effeithiau economaidd, lles ac amgylcheddol y ffurf ddileedig o’r genyn myostatin, ac o'r herwydd bydd modd rhoi gwybodaeth i gynhyrchwyr i’w helpu i wneud penderfyniadau ynglŷn â bridio.

Mae gwartheg De Ddyfnaint ac Angus yn cael eu defnyddio ar gyfer yr astudiaeth.

SUT FYDD Y PROSIECT YN GWEITHIO?

Trwy gymryd samplau o’r gwartheg bydd modd genoteipio rhieni ac epil ar gyfer statws cyhyredd-dwbl.  Bydd cofnodion o ansawdd carcas yn cael eu cadw ar gyfer epil y bwriedir eu lladd.

PWY FYDD YN GWNEUD Y GWAITH?

Bydd yr ymchwil yn cael ei wneud gan Sefydliad Roslin, Prifysgol Bryste, MLC, Cymdeithas Wartheg Aberdeen Angus, Cymdeithas Llyfr Buchesi De Ddyfnaint, a West Country Beef.

Noddir y prosiect ar y cyd gan HCC, EBLEX,  QMS a DEFRA.


 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC