RamCompare 

Bydd prosiect RamCompare yn ymchwilio i gynnwys data masnachol mewn systemau gwerthuso genetig defaid.

Bydd yn galluogi cymharu epil gwahanol feheryn o dan amodau masnachol; felly bydd yn gam pwysig o ran caniatáu cymharu anifeiliaid, beth bynnag fo’u brîd.  Defnyddir meheryn o bum gwahanol frîd hyrddod i gynhyrchu ŵyn i’w lladd ar draws chwe phraidd masnachol mawr.

Mae RamCompare yn gynllun peilot i dreialu strategaethau ar gyfer casglu data a bydd yn debyg i brofion canolog ar epilion sy’n digwydd yn Awstralia, Seland Newydd ac Iwerddon.

Bydd prosiect RamCompare, a ddechreuodd ym mis Mai, yn gweithio ochr yn ochr â’r gadwyn gyflenwi i gael cynnwys data am berfformiad ŵyn gan ffermydd a lladd-dai mewn systemau gwerthuso genetig.Mae’r prosiect yn gynllun peilot i dreialu strategaethau ar gyfer casglu data a bydd yn debyg i brofion canolog ar epilion sy’n digwydd yn Awstralia, Seland Newydd ac Iwerddon.

Ariennir y prosiect sy’n para dwy flynedd gan AHDB Beef and Lamb, Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC), Quality Meat Scotland ac Agrisearch, gyda chefnogaeth Cynllun Grant Ymchwil a Datblygu Amaeth ‘Data Mawr' Sainsbury’s, Randall Parker Foods, Dunbia a Choleg Gwledig yr Alban (SRUC).

Bydd cam cyntaf y prosiect yn ymwneud â datblygu rhwydwaith o chwe fferm fasnachol a fydd yn defnyddio dulliau ffrwythloni artiffisial a pharu â’r un hwrdd i gynhyrchu dros 500 o ŵyn ym mhob fferm bob blwyddyn.Ni wyddys pwy yw hwrdd y rhan fwyaf o'r ŵyn sy'n cael eu lladd yn y DU ar hyn o bryd, felly bydd modd casglu’r wybodaeth hon drwy ddilyn y dull gweithredu hwn.Mae’r ffermydd hyn wedi cael eu dewis bellach ac mae modd cael y manylion ar wefan RamCompare yn www.ramcompare.com

Bydd 67 maharen o bum gwahanol frîd - Texel, Suffolk, Charollais, Hampshire Down a Meatlinc - yn cael eu profi yn ystod tymor ŵyna 2016 a 2017.Bydd y meheryn yn cynrychioli’r 20 y cant gorau yn eu brîd ar sail amcangyfrif o’u gwerth bridio a bydd gan yr hyrddod AI gysylltiadau da â defaid pedigri eraill.

Bydd data’r ŵyn yn cael eu casglu nes byddant yn mynd i’r lladd-dy.Bydd y data hwn yn cael ei werthuso i weld a yw ei gynnwys yn systemau gwerthuso genetig y meheryn yn nodi gwahaniaethau rhwng yr hyrddod, ac yn gwella’u cywirdeb.Bydd y meheryn a fydd yn cael eu profi yn cael eu gosod yn ôl eu trefn ar ddiwedd 2017, a hynny ar sail y nodweddion masnachol pwysig. 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC