Ansawdd Cig Bwyta 

Cynnwys ansawdd cig mewn rhaglenni bridio defaid masnachol

 

Cefndir

Mae sawl ffactor yn dylanwadu ar ansawdd cig oen ac ansawdd ei fwyta. Fodd bynnag, mae cyfran sylweddol o'r gwahaniaethau o ran graen, suddlonder a blas yn deillio o'r gwahaniaeth rhwng anifeiliaid unigol, sy'n debygol o fod â tharddiad genetig. Hyd yma mae'r gallu i wella ansawdd cig oen trwy ddulliau genetig wedi bod yn anodd, heb gamau in vivo clir a gyda golwg ar gost uchel asesiadau genetig ac ansawdd bwyta cig.  Felly, nod y prosiect dwy-flynedd hwn yw hybu canfyddiadau ymchwil academaidd trwy ddarparu treial ar raddfa diwydiant a fydd yn canfod nifer o'r elfennau hanfodol sydd eu hangen i gynnwys ansawdd bwyta cig a gwerth maethol mewn amcanion bridio defaid masnachol.  Bydd y prosiect yn defnyddio sganio Tomograffeg Gyfrifiadurol (CT) i ddarparu dadansoddiad manwl o fesuriadau trwch cyhyrau a fydd yn cael eu harchwilio mewn perthynas ag ansawdd bwyta a chyfansoddiad maethol yr oen ar ôl iddo gael ei ladd.  

 

Amcanion

  • Canfod graddau'r amrywiad genetig mewn ansawdd bwyta ac ansawdd maethol mewn llinach gwryw terfynol masnachol gan ddefnyddio Charollais x Texel Innovis yn fodel

 

  • Gwerthuso'r berthynas enetig a ffenoteipol rhwng mesuriadau trwch cyhyrau CT ac ansawdd bwyta yn y llinach gwryw terfynol hon

 

  • Gwerthuso'r berthynas enetig a ffenoteipol rhwng ansawdd maethol cig oen ac ansawdd bwyta'r cig

 

  • Gwerthuso'r berthynas enetig rhwng nodweddion CT ac ansawdd bwyta a nodweddion eraill yn amcanion dewis llinach gwryw terfynol Innovis (e.e. twf a rhwyddineb wyna).

 

  • Darparu arweiniad ynglyn ag ansawdd bwyta yn yr amcan ar gyfer dewis.

 

Y Manteision a Ddisgwylir:

Nod yr ymchwil cymhwysol hwn yw datblygu protocolau dewis ymarferol a fydd yn caniatáu cynnwys mesuriadau trwch cyhyrau mewn rhaglen bridio defaid masnachol. Gall gwelliant genetig trwy'r gwryw terfynol fod yn ffordd gost effeithiol a pharhaol o  wella ansawdd bwyta cig oen. Felly, gallai mabwysiadu'r protocolau hyn ddylanwadu ar ansawdd cig ar draws y diwydiant.

Pwy sy'n ariannu'r prosiect?

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Dalehead Foods Cyf a HCC.

 

Cyfnod y Prosiect

Dechreuodd y prosiect ym mis Gorffennaf 2011 a daw i ben ym mis Mawrth 2013.

 

Mae erthygl ar cynnwys ansawdd cig mewn rhaglenni bridio defaid masnachol ar gael yma

Adroddiad terfynnol y prosiect yma

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC