Omega 3 

Cynhyrchu Cig Oen Cymru sydd â chyfran uchel o asidau brasterog Omega 3

Cefndir

Daeth grwp o naw o ffermwyr yng ngogledd Ceredigion at ei gilydd o dan raglen ‘Agrisgôp' (Rheoli Ffermydd â Thechnoleg Gwybodaeth).  Yn dilyn trafodaethau hir ynglyn â dyfodol gwerthiannau cig oen ac ar ôl ymchwilio i sawl dewis, daeth aelodau'r grwp  ar draws ‘Bwydydd Ymarferol'.

Yn wyddonol, cafodd bwydydd ymarferol eu diffinio fel bwydydd sy'n "cael effaith fuddiol ar un neu ragor o swyddogaethau targed y corff y tu hwn i effeithiau maethol digonol mewn ffordd sy'n berthnasol i naill ai gwell iechyd a lles a /neu lai o risg o glefyd." Felly, mae gan fwydydd a diodydd gweithredol fanteision iechyd y tu hwnt i'w gwerth maethol.

Mae omega 3 yn asid brasterog buddiol Ar hyn o bryd mae'r diet dynol yn cynnwys gormod o asidau brasterog omega-6 (n-6) a dim digon o asidau brasterog  omega-3 (n-3), yn enwedig asidau brasterog cadwyn hir.  Unig ffynonellau dietegol naturiol yr asidau brasterog hyn yw pysgod a chynhyrchion cilgnöwyr (cig, llaeth a chaws) o wartheg, defaid a geifr. Roedd y ffermwyr hyn am weld a allent gael cyfran uwch o asidau brasterog omega 3 yng nghig eu hwyn.

Pwy wnaeth y gwaith?

Gwnaed y gwaith gan Brifysgol Bryste a chafodd ei ariannu gan HCC. Y partneriaid eraill yn y prosiect oedd IGER, Wynnstay Feeds a'r grwp o ffermwyr-gynhyrchwyr o ogledd Ceredigion.

 

Mae adroddiad llawn ar gael yma.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC