Probeef 

Strategaethau’n seiliedig ar blanhigion i wella gwerth maethol cig eidion i'r defnyddiwr ( PROBEEF)

Nod

Nod cyffredinol y prosiect yw ymchwilio i’r ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar drosglwyddo lipidau llesol o blanhigion i gig eidion. Bydd y prosiect yn ystyried y potensial ar gyfer bridio gwahanol fathau o rygwellt parhaol sy’n cynnwys mwy o n-3 PUFA. Yna ceir arbrofion wrth gynhyrchu cig eidion i weld sut mae cynyddu lefelau n-3 PUFA yn niet gwartheg yn dylanwadu ar gyfansoddiad asid brasterog cig eidion, oes silff y cig a’i briodoleddau synhwyraidd.

Pam mae’n bwysig?

Er bod mwy o gig eidion yn cael ei fwyta o hyd yn y DG, mae’n rhaid i’r diwydiant cig eidion gystadlu mewn marchnad fyd-eang. Felly, mae’n bwysicach nag erioed i gynhyrchu cig eidion yn fwy effeithlon a rhoi mwy o sylw i ofynion y cwsmer. Mae’r ffaith fod cwsmeriaid yn fwy ymwybodol o’u hiechyd yn golygu ei bod yn well ganddynt gael bwyd iach sy'n fwy maethlon ac ymarferol.

Bydd effaith lefelau uwch o n-3 PUFA mewn cig eidion ar atherosglerosis (un o achosion pennaf clefyd y galon mewn pobl) yn cael ei asesu wrth i’r prosiect geisio dangos y manteision o wella gwerth maethol cig eidion.

Sut mae’r prosiect yn gweithio?

Mae i’r prosiect hwn bum rhan:

  1. Asesu amrywiad yr asid brasterog mewn gwahanol fathau o rygwellt parhaol
  2. Archwilio rhyngweithiad cyfansoddion planhigion a digwyddiadau yn y rwmen sy’n pennu gallu planhigion gwahanol i ddylanwadu ar gyfansoddiad asid brasterog cig eidion.
  3. Ymchwilio i allu strategaethau bwydo sy’n seiliedig ar blanhigion i gynhyrchu cig eidion sy’n cynnwys mwy o asidau brasterog llesol.
  4. Asesu sut mae strategaethau bwydo sy’n seiliedig ar blanhigion yn dylanwadu ar ansawdd cig: cyfansoddiad asid brasterog, lliw, oes silff a phriodoleddau synhwyraidd.
  5. Asesu sut mae cig eidion mwy maethlon yn dylanwadu ar lipidau plasma a lipoproteinau a datblygiad atherosglerosis.

Pwy sy’n gwneud y gwaith?

Mae’r gwaith yn cael ei wneud yn IBERs Aberystwyth University, Prifysgol Bryste a Phrifysgol Nottingham.

Mae’r prosiect yn rhan o brosiect ehangach sy’n cael ei ariannu gan yr UE, sef ‘ProSafeBeef’ a fydd yn ymchwilio i sut y gall porfwyd ddylanwadu ar gyfansoddiad asid brasterog ac ansawdd cig eidion ac effaith hynny ar iechyd pobl.

I fynd i wefan PROSAFEBEEF, cliciwch yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC