VIA 

CYMERADWYO SYSTEM DADANSODDI DELWEDDAU FIDEO (VIA) ER MWYN DOSBARTHU CARCASAU WYN YM MHRYDAIN
(Hydref 2005 - Medi 2006)

NOD           

Gwerthuso potensial system VIA i ragfynegi dosbarthiad carcasau defaid a’r cynnyrch cig, gyda’r nod o hybu hyder y diwydiant mewn dosbarthiad, a gwella effeithlonrwydd.

PAM MAE’N BWYSIG?

Mae’r systemau dosbarthiad presennol ar gyfer defaid yn dibynnu ar asesiadau â’r llygad, ac mae hyn yn golygu y gall anghysonderau unigol ddigwydd. Fel canlyniad, bydd cysondeb y modd y caiff safonau eu gweithredu eu hamau ambell waith gan y diwydiant.

Felly, mae wedi bod yn nod hirdymor i gael hyd i system wrthrychol a fyddai’n rhoi mwy o ffydd i ffermwyr yng nghysondeb y cynllun dosbarthu carcasau defaid.”

SUT FYDD Y PROSIECT YN GWEITHIO?

Cafodd system VIA ei gosod mewn lladd-dy defaid masnachol a chaiff ei gwerthuso dros gyfnod o bum mis. 

  • Bydd gallu’r system i ragfynegi dosbarthiad carcasau yn cael ei gymharu â gallu panel o arbenigwyr.
  • Bydd hafaliadau rhagfynegiadau cynnyrch cig yn cael eu datblygu trwy gyfrwng data cynnyrch carcasau a gafodd eu cigydda yn unol â rhagofyniad cytunedig. 

PWY FYDD YN GWNEUD Y GWAITH?

Bydd y gwaith ymchwil yn cael ei wneud gan y Comisiwn Cig a Da Byw (MLC).

Noddir y prosiect ar y cyd gan HCC, EBLEX, QMS, ac LMC.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC