Alexandra Wiffen 

Alexandra Wiffen

Sefydliad: Prifysgol Cranfield

Gwella perfformiad amgylcheddol wrth gynhyrchu cig eidion trwy ddefnyddio Dadansoddiad Cylch Bywyd

Mae ffermwyr dan bwysau cynyddol i ddarparu cynhyrchion sy'n gwneud llai o niwed i'r amgylchedd. Mae'r niwed yn deillio o gynhesu byd-eang (deuocsid carbon, methan ac ocsid nitraidd, asideiddio (amonia) a gorfaethu (nitrad). Mae angen asesu a chyflwyno sefyllfa amgylcheddol y diwydiant cig eidion a nodi'r arferion gorau a sut gellid gwella'r sefyllfa. Rhaid i'r dadansoddiad gynnwys yr holl system gynhyrchu er mwyn gwneud yn siwr nad yw gwelliant mewn un rhan yn rhoi canlyniadau gwael mewn rhan arall. Mae Dadansoddiad Cylch Bywyd yn arf asesiad amgylcheddol cyfannol.  Mae pwyslais ar yr uned weithredol yn bwysig ac, yn yr achos hwn, mae'n golygu cynhyrchu un dunnell fetrig o ansawdd wedi'i ddiffinio.

Amcan yr ymchwil hwn yw datblygu Dadansoddiad Cylch Bywyd ar lefel genedlaethol; cafwyd dadansoddiad o'r blaen  gan Brifysgol Cranfield, ond roedd hwnnw ar lefel fferm. Bydd y dadansoddiad diweddaraf yn cael ei gyflawni wrth ddefnyddio data fferm penodol wedi'u casglu o sampl gynrychiadol o'r diwydiant cig eidion ym Mhrydain. Bydd hyn yn golygu y bydd modd cymharu manteision dewisiadau eraill, sef rhywbeth na fu modd ei wneud o'r blaen. Bydd hefyd yn rhoi atebion i'r cwestiynau a ganlyn:

  • A all newid porthiant leihau potensial cynhesu byd-eang?
  • A oes modd defnyddio llai o fewnforion, mwy o laswellt a mwy o sgil-gynhyrchion?
  • A oes modd gwella'r gymhareb drosi bwyd?
  • A yw hyn yn cynhyrchu cystal cig?

Dechreuodd y prosiect ym mis Medi 2009 a chasglwyd y data manwl sydd eu hangen o wahanol ddulliau o ffermio cig eidion ac mae'r dadansoddi wedi dechrau erbyn hyn.

Defnyddir y canfyddiadau i nodi a chymharu'r arferion gorau a'r arferion cyffredin.

Cam olaf yr ymchwil fydd darganfod sut mae newid y systemau bwydo a chyfansoddiad y porthiant wrth gynhyrchu cig eidion o ansawdd diffiniedig yn dylanwadu ar yr amgylchedd.

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC