Ann McLaren 

Ann McLaren

Sefydliad: Coleg Amaethyddol yr Alban/Prifysgol Caeredin

Gwneud y defnydd gorau o'r diwydiant defaid yn y DG trwy gynnwys rhyngweithiadau Genoteip x Amgylchedd (GxA)

Wrth ddefnyddio hyrddod â gwerthoedd bridio uchel ar y fferm, yn aml byddwn yn sylwi y gall eu hepil berfformio'n well neu'n waeth na'r disgwyl. Gellir priodoli llawer o'r amrywiad hwn mewn perfformiad i'r ffaith fod disgwyl i'r wyn hyn berfformio mewn amgylcheddau sy'n wahanol iawn i'r amgylcheddau o'r lle y daethant ac y maent wedi ymgynefino â nhw. Yn aml cyfeirir at hyn fel Genoteip yn ôl Amgylchedd (GxA) a gall olygu nad yr anifail sy'n perfformio orau mewn un amgylchedd sy'n gwneud orau mewn amgylchedd arall. 

Mae Ffigur 1 yn dangos perfformiad epil dau hwrdd ar dair fferm wahanol. Gall presenoldeb rhyngweithiadau GxA arwain at effaith raddio, a welir rhwng Fferm B a Fferm C, lle mae'r perfformiadau'n wahanol ond, eto i gyd, mae Hwrdd B yn dal i fod yn well yn gyson na Hwrdd A. Fodd bynnag, gall rhyngweithiadau o'r fath arwain hefyd at ail-restru, a welir rhwng Fferm A a Fferm B. O ran cynlluniau cyfeirnod hyrddod, neu raglenni bridio tebyg eraill, gall ail-restru fod yn niweidiol dros ben a gall arwain at ddewis anifeiliaid bridio anaddas. Hefyd, mae i hyn oblygiadau i gynhyrchwyr masnachol sy'n prynu hyrddod magu â chofnodion am nodweddion penodol, oherwydd gall y bydd yr hyrddod hyn yn perfformio'n annisgwyl pan gânt eu defnyddio ar eu fferm.  

Trwy ymchwilio i ryngweithiadau GxA, a'u heffeithiau ar nodau bridio penodol, nod yr astudiaeth hon yw gwella ein dealltwriaeth o'u canlyniadau ynghyd â darparu methodoleg i'w cynnwys mewn strategaethau dewis yn y dyfodol. Mewn geiriau eraill, caniatáu i ffermwyr wneud penderfyniadau mwy deallus wrth ddewis stoc ac felly defnyddio rhyngweithiadau GxA er mantais.

Adroddiad llawn

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC