Anna Kaye Jones 

Anna Kaye Jones

Sefydliad: Prifysgol Bangor

Nodi a phrisio dewisiadau lliniarol ynglyn â newid yn yr hinsawdd i ffermwyr defaid yng Nghymru a Lloegr

Nod fy ngradd PhD yw darparu sylfaen dystiolaeth ynglyn â'r dewisiadau lliniarol mwyaf cost effeithiol mewn perthynas â nwyon ty gwydr a fyddai'n addas i'r mathau mwyaf cyffredin o ffermydd defaid yng Nghymru a Lloegr. Yn benodol, bydd hyn yn golygu cyfuno arbedion allyriadau wedi'u modelu a data costau er mwyn creu cromliniau costau lleihau ymylol  i ddangos pa ddewisiadau lliniarol mewn perthynas â nwyon mewn ty gwydr sydd fwyaf cost effeithiol o ran cost y dunnell fetrig o garbon a arbedir.

Fel man cychwyn, rwy'n amcangyfrif llinell sylfaen ar gyfer allyriadau nwyon ty gwydr trwy ymweld â ffermydd defaid ar draws Cymru a Lloegr i gael manylion am symudiadau da byw a mewnbynnau ffermydd. Wrth ddefnyddio'r data hyn ar lefel fferm ynghyd â hafaliadau a ffigurau'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd, byddaf yn cyfrifo olion traed carbon y ffermydd hyn.

Trwy ddefnyddio'r deunydd darllen am effaith amaethyddiaeth ar newid yn yr hinsawdd, rwyf wedi llunio rhestr o dros 80 o ddewisiadau ar gyfer lleihau allyriadau o ffermydd defaid. Yn seiliedig ar y rhestr hon, wrth wneud arolygon ar wahân o farn ffermwyr ac arbenigwyr,  byddaf yn creu rhestr fer o'r dewisiadau mwyaf effeithiol ac ymarferol. Yna. Ar sail y rhestr fer a'r data am bosibiliadau lliniarol o'r deunydd darllen a gyhoeddwyd, byddaf yn modelu'r gostyngiadau posibl mewn allyriadau trwy roi pob dewis lliniarol ar waith. Bydd yr arbedion allyriadau posibl yn cael eu modelu yn ôl y llinell sylfaen o olion traed carbon a gyfrifwyd fel rhan o'r prosiect hwn.

Gwneir amcangyfrifon o gostau tebygol y dewisiadau lliniarol wrth ddefnyddio data am y diwydiant megis yr Arolwg Busnes Fferm. Cyfunir data costau ac allyriadau wedi'u modelu er mwyn cynhyrchu cromliniau costau lleihau ymylol. Bydd y cromliniau hyn yn galluogi'r diwydiant i bennnu'r dewisiadau lliniarol mwyaf cost effeithiol ar gyfer systemau defaid tir isel, tir uchel a mynydd.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC