Bethan Jones 

Bethan Jones

Sefydliad: Prifysgol Bryste

Ymddygiad gwartheg: gwella'r ffordd y mae anifeiliaid yn cael eu symud i mewn i loc stynio a'r goblygiadau i'r defnydd o broceri trydan

Ar hyn o bryd mae yna broblem mewn lladd-dai wrth symud anifeiliaid trwy dramwyfa ac i mewn i'r lloc stynio, sy'n arwain at ddefnyddio grym a phroceri trydan. Y broblem fawr ynglyn â lloc stynio yw bod anifail yn cael ei symud i mewn i "flwch" pengaead.

Mae gwybod am, a defnyddio, parth ffoi anifail yn bwysig wrth orfodi gwartheg i gerdded mewn tramwyfeydd; fodd bynnag, mae dyluniad yr amgylchedd hefyd yn bwysig, megis faint o olau sydd ar gael. Gall defnyddio proceri trydan yn ormodol amharu ar les yr anifail a hefyd ar y diwydiant ac ar ansawdd y carcas a'r cig. Cafodd y golau yn gyffredinol yn y dramwyfa i'r lloc stynio ac yn y lloc ei hun ei wella a chafodd tri grwp o anifeiliaid eu hymchwilio (defnyddio: 1. drych, 2. llun o ben ôl buwch a 3. llun o orwel) i weld yr effaith ar y modd roedd gwartheg yn symud i mewn i'r lloc stynio.  Rhoddwyd sgôr i'r anifeiliaid yn ôl rhwyddineb symud, sawl gwaith roedd anifail yn gwrthod symud a'r amser a gymerwyd i fynd i mewn i'r lloc stynio.

Mae'r canlyniadau'n dangos taw'r ffordd fwyaf effeithiol o gael anifeiliaid i symud yn well oedd defnyddio llun o orwel. Mae'r astudiaeth hon yn awgrymu fod gwella dyluniad y lloc stynio ynghyd â thrafod anifeiliaid yn dda, yn gallu golygu nad oes raid defnyddio procer trydan na defnyddio grym mor aml am fod yr anifail yn symud yn rhwyddach i mewn i'r lloc stynio.

Mae'r Adroddiad Terfynol yn cael ei weld yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC