Laura Cavill 

Laura Cavill

Sefydliad: Prifysgol Bryste

Ffyrdd o ganfod, dileu a rheoli'r rhywogaethau Clostridium yn y diwydiant cig coch

Mae Clostridium estertheticum yn facteriwm a all dyfu ar dymheredd sydd o dan 0°C a gall ddifetha cig eidion, cig oen a chig carw wedi oeri mewn pecynnau gwactod.  Bydd yn ffurfio sborau sydd ag ymwrthedd i ddwr poeth a llawer o ddiheintyddion, gall oroesi yn yr amgylchedd prosesu cig, a gall luosi mewn cig mewn pecynnau gwactod.  Mae'n gyfrifol am golledion sylweddol yn niwydiant cig coch y DG.  Fe'i gwelwyd gyntaf yn y DG yn 1987 mewn cig eidion a fewnforiwyd o UDA, ac oddi ar hynny fe'i cafwyd mewn pecynnau gwactod o gig coch wedi'i ddifetha mewn sawl gwlad arall.

Fel arfer bydd pecynnau wedi'u difetha gan Cl. estertheticum yn cynnwys nwy a phan gânt eu hagor bydd yna ddrewdod fel cyfog.  Bydd y pecynnau sydd wedi'u difetha yn amrywio o ran eu golwg; bydd rhai yn ymchwyddo'n fawr  2-3 wythnos ar ôl y pacio, ond bydd eraill yn dal heb ymchwyddo fawr ddim. Nid yw'n eglur beth sy'n achosi'r amrywiadau hyn, ond gall taw niferoedd cychwynnol y sborau o Cl. estertheticum a  microfflora eraill yn y pecyn sy'n gyfrifol. 

Mae'r dulliau presennol a ddefnyddir gan gwmnïau cig i ddelio â'r broblem yn cynnwys hylendid trylwyr a'r defnydd cyson o ddiheintyddion sy'n cynnwys asid perasetig, ac archwiliad manwl o gig sy'n dod o gwmnïau eraill.  Mae profion cyflym a sensitif ar gael i weld a yw Cl. estertheticum yn bresennol yn amgylchedd yr ystafell dorri, mewn peiriannau pacio gwactod neu ar y cig http://www.langfordvets.co.uk/lab_pcr_ester.htm .

Golygodd fy mhrosiect Ph.D: ymchwilio i weld a oes effaith ar Cl. estertheticum pan fo pecynnau gwactod yn cael eu crebachu â gwres ac a fydd hyn yn cyflymu neu'n arafu difethiad pecynnau wedi'u halogi; datblygu ffyrdd o ganfod Clostridium spp. eraill sy'n gallu goddef oerni ac ymchwilio i weld a ydynt yn difetha cig coch mewn pecynnau gwactod; archwilio i strategaethau rheoli posibl gan gynnwys defnyddio bacteria asid lactig a'u metabolion i atal Cl. estertheticum rhag lluosi.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC