Neil Clelland 

Neil Clelland

Sefydliad: Scottisch Agricultural College

Defnyddio tomograffeg gyfrifiadurol i ragfynegi ansawdd cig mewn rhaglenni bridio defaid

Gwyddom fod nodweddion ansawdd bwyta cig (e.e. breuder, suddlonder) yn gysylltiedig â braster, mewn rhywogaethau da byw gwahanol, yn bennaf oherwydd cysylltiadau â braster mewngyhyrol.

Am fod cydberthynas genetig uchel rhwng braster mewngyhyrol a braster y carcas, gall dewis ar gyfer mwy o gig coch a llai o fraster amharu ar nodweddion ansawdd bwyta cig. Fodd bynnag, mae yna dystiolaeth ei bod yn bosibl dewis yn ôl braster a chadw braster mewngyhyrol ar yr un pryd, oherwydd mae'r naill fraster a'r llall yn rhannol o dan reolaeth enetig annibynnol.

Mae'r diwydiant defaid wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran lleihau braster carcas mewn cymhariaeth â phwysau carcas a chynnyrch cig coch mewn bridiau gwrywod terfynol. Fodd bynnag, rhaid gwneud yn siwr nad yw cyfansoddiad carcas a chig yn cael ei newid mewn ffordd sy'n andwyol i nodweddion ansawdd bwyta cig, a fyddai'n lleihau boddhad y cwsmer.

Gall tomograffeg gyfrifiadurol (CT) pelydr-X fesur y braster, cyhyr ac asgwrn mewn anifeiliaid byw a defnyddiwyd rhagfynegiadau CT o gyfansoddiad carcas mewn rhaglenni bridio defaid masnachol yn y DG yn ystod y degawd diwethaf. Gall y bydd y defnydd o dechnoleg sganio CT droellog, sy'n rhoi gwybodaeth dri dimensiwn fanwl, yn caniatáu cynnydd pellach o ran rhagfynegi agweddau ar ansawdd cig na chawsant eu hymchwilio hyd yma.

Mae CT yn fodd i fesur braster mewngyhyrol (a nodweddion ansawdd cig eraill posibl) a braster carcas mewn anifeiliaid byw ar yr un pryd, a gellid manteisio ar hyn mewn rhaglenni dewis. Ni chafodd y ffordd orau o ddefnyddio'r dechnoleg hon mewn rhaglenni bridio, gan gynnwys nodweddion ansawdd cig ac ansawdd bwyta cig, ei hymchwilio'n llawn. Mae angen paramedrau genetig i alluogi'r astudiaethau hyn, gan gynnwys etifeddadwyedd ar gyfer nodweddion rhagfynegi CT ar gyfer ansawdd cig  a chydberthyniadau â nodweddion perthnasol eraill.

Hefyd, byddai angen ymchwilio i ddarganfod sut orau i lunio rhaglenni bridio o'r fath cyn bod modd gwneud asesiad llwyr o'r defnydd o ragfynegiadau CT ar gyfer nodweddion ansawdd cig.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC