Ysgoloriaethau 

Anna Kaye Jones - Nodi a phrisio dewisiadau lliniarol ynglyn â newid yn yr hinsawdd i ffermwyr defaid yng Nghymru a Lloegr

Ann McLaren - Gwneud y defnydd gorau o'r diwydiant defaid yn y DG trwy gynnwys rhyngweithiadau Genoteip x Amgylchedd (GxA)

Bethan Jones - Ymddygiad gwartheg: gwella'r ffordd y mae anifeiliaid yn cael eu symud i mewn i loc stynio a'r goblygiadau i'r defnydd o broceri trydan

Beth Wells - Datblygu prawf diagnostig yn seiliedig ar fio-arwyddion

Cate Williams - Effeithiau lipasau bacterol rwmenol ar fetabolaeth lipidau yn y rwmen

Florence Pethick - Dadansoddiad genomig cymharol o Corynebacterium pseudotuberculosis

Gareth O'Keefe - Datblygu strategaethau bwydo newydd i wella'r defnydd o brotein gan anifeiliaid cnoi cil sy'n bwyta porfwyd

Hannah Vallin - Effeithiau olew biwglos y wiber ar ecosystem ficrobaidd y rwmen

Henry Gu - Rôl microRNAu yn y berthynas rhwng cynhaliwr a pharasit yn y nematod Haemonchus contortus

John Hyland - Lleihau effaith amgylcheddol y sector anifeiliaid sy’n cnoi cil yng Nghymru

Laura Cavill - Ffyrdd o ganfod, dileu a rheoli'r rhywogaethau Clostridium yn y diwydiant cig coch

Laurie Huxley - Effeithiau lipasau bacterol ar fetabolaeth lipidau yn y rwmen

Leigh Sullivan - Canfod cronfeydd heintiad dermatitis carnol (DC) mewn gwartheg cig eidion a defaid

Lindsay Billsborrow - Rhaglennu Ffetysol Ffrwythlondeb mewn Anifeiliaid sy'n Cnoi Cil

Neil Clelland - Defnyddio tomograffeg gyfrifiadurol i ragfynegi ansawdd cig mewn rhaglenni bridio defaid

Rory Shaw - Y defnydd o synwyryddion nitrogen in situ i wella cynaliadwyedd a lleihau costau mewn systemau da byw

Sally O'Donovan - Deall y sail enetig i'r proteolysis cyfrwng-planhigol mewn croesrywiau Festulolium

Sarah Beynon  - Ailddilyniannu a phroffilio genetig mewn bridiau defaid Cymreig brodorol er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr

Sarah Thomson - Epidemeg cryptosporidiosis mewn da byw ar y fferm, asesiad o risg milheintiol, a datblygu strategaethau rheoli

Sophie Doran - Datblygu dangosyddion dirprwyol ar gyfer cynnyrch methan gan ddefaid trwy ddefnyddio technegau labordy â thrwybwn cyflym

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC