Lucy Marum 

Lucy_Marum.jpg

Sefydliad: Sefydliad James Hutton a Phrifysgol Aberdeen

Y defnydd o isotopau sefydlog i fesur y carbon sy’n cael ei ddal a’i storio mewn tir glas wedi’i reoli

Nod y prosiect hwn yw datblygu gwell dealltwriaeth o sut gall technegau rheoli tir glas gael eu defnyddio i ddal cymaint o garbon â phosibl, a thrwy hynny wella cynhyrchedd tir glas a helpu i fynd i’r afael â’r broblem fyd-eang o’r cynnydd yn y carbon deuocsid (CO2) yn yr awyr.

Ar y tir mae carbon yn cael ei storio mewn sawl ffordd, gan gynnwys yn y pridd, mewn llystyfiant ac mewn gwreiddiau. Mae’r gronfa fwyaf o garbon yn perthyn i’r pridd, ac mae’r cyflenwad carbon mewn priddoedd tir glas yn ail i fawn o ran maint.

Mewn priddoedd, mae cydbwysedd o brosesau cymhleth a pherthynol yn pennu cyfanswm y cynnwys carbon, ac mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys yn ddefnydd organig . Ein nod yw astudio arferion a gweithgareddau rheoli mewn systemau glaswelltir a all ddylanwadu ar storio carbon a’i newid, trwy newidiadau yn lefelau stocio anifeiliaid, y gwrtaith sy’n cael ei wasgaru ac amseriad y camau rheoli.

Bydd y prosiect yn defnyddio technegau newydd i fesur isotopau carbon sefydlog, a ddatblygwyd yn Sefydliad James Hutton, mewn arbrawf pori sy’n bodoli ers tro yn yr Alban. Bydd y data ar gyfer darnau o dir â mathau gwahanol o bori yn cael eu cymharu er mwyn ceisio cael data ymarferol a defnyddiol ynglŷn â chylchu carbon mewn priddoedd tir glas.

Amcanion y prosiect:

  • Rhannu resbiradaeth pridd tir glas tir uchel a mesur y gyfradd resbiradaeth heterotroffig wrth ddefnyddio systemau siambr a chyfarpar dadansoddi isotopau. Mae resbiradaeth heterotroffig yn gysylltiedig â throsiant cynnwys defnydd organig y pridd, ac mae’r cyfraddau yn bwysig wrth benderfynu a yw'r pridd yn cynhyrchu neu’n storio carbon, sef mesur o’r cydbwysedd carbon hirdymor.
  • Datblygu cyfundrefn samplu wrth ddefnyddio’r safle maes i nodweddu effaith strategaethau rheoli gwahanol, a chreu rhestri carbon blynyddol ar gyfer y safleoedd a ddewiswyd.
  • Defnyddio’r data a gynhyrchir i ddatblygu cyfres o argymhellion ar gyfer defnyddio tir glas tir uchel mewn modd a fydd yn hwyluso dal a storio carbon.
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC