Henry Gu 

Sefydliad: Prifysgol Glasgow

Rôl microRNAu yn y berthynas rhwng cynhaliwr a pharasit yn y nematod Haemonchus contortus

Mae Haemonchus contortus yn nematod parasitig gastroberfeddol pwysig mewn anifeiliaid sy’n cnoi cil oherwydd mae’n achosi colledion ariannol i ffermwyr ledled y byd. Am nad oes unrhyw frechlynnau masnachol ar gael, yn y gorffennol cafodd heintiadau eu rheoli wrth ddefnyddio moddion gwrthlyngyrol. Mae ymwrthedd i foddion gwrthlyngyrol yn mynd yn fwy cyffredin yn fyd-eang, ac mae’n ymddangos nad oes unrhyw ddulliau rheoli ymarferol newydd ar gael.

Rydym yn canolbwyntio ar ficroRNAu fel ffordd hollol newydd o  reoli H. contortus.  Mae miRNAu yn folecylau bach nad ydynt yn codio ac sy’n rheoli genynnau eraill.  Maent yn hanfodol ar gyfer datblygiad cywir nematodau sy’n byw yn rhydd fel Caenorhabditis elegans. Bydd llawer o nematodau parasitig yn cynhyrchu cynhyrchion ysgarthol-secretol sy’n cyfrannu at strategaethau’r nematodau i osgoi imiwnedd. Rydym yn ymchwilio i weld a all miRNAu yn y cynhyrchion ysgarthol-secretol fod yn ffordd newydd i nematodau parasitig newid amgylchedd y cynhaliwr er mwyn iddynt eu hunain allu goroesi.

Nod y prosiect yw nodweddu microRNAu o gynhyrchion ysgarthol-secretol  H. contortus a chanfod a yw’r molecylau bach hyn yn rhyngweithio â system imiwnedd y cynhaliwr er mwyn rheoli datblygiad imiwnedd.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC