Laurie Huxley 

 

Sefydliad:Prifysgol Aberystwyth

Effeithiau lipasau bacterol ar fetabolaeth lipidau yn y rwmen

Y Cefndir

Mae’r berthynas rhwng braster yn y diet a chlefyd coronaidd y galon yn hysbys, ac mae llawer o astudiaethau wedi cyfrannu at y cyngor na ddylai asidau brasterog dirlawn gyflenwi >0.10 o’r holl gymeriant egni, y dylai asidau brasterog amlannirlawn: asidau brasterog dirlawn (fod yn >0.45, ac y dylai asidau brasterog amlannirlawn n-6:n-3 fod yn <4 ar gyfer yr holl ddiet.  Er bod diet anifeiliaid sy’n cnoi cil yn cynnwys cyfran uchel o asidau brasterog annirlawn, mae cynhyrchion yr anifeiliaid hyn yn cynnwys cyfran uchel o asidau brasterog dirlawn oherwydd lipolysis bacterol a biohydrogeniad yr asidau brasterog amlannirlawn esteredig sy’n cael eu rhyddhau wedyn yn y rwmen (Scollan et al., 2006; Kim et al., 2008; Huws et al., 2011). 

Bydd cyfran uchel o asidau brasterog amlannirlawn esteredig yn atal biohydrogeniad.  Felly, fe allai lipasau’r rwmen gynnig atchwanegion prothiant newydd a fyddai’n golygu mwy o asidau brasterog amlannirlawn mewn cig a llaeth.  Ar hyn o bryd, prin yw’r wybodaeth am faint o lipasau sydd ym microbau’r rwmen.   Llwyddodd astudiaeth fetagenomig gan Liu et al. (2009) i arwahanu 3 o lipasau rwmen newydd (rhoddwyd y lipasau hyn i ni). Rydym hefyd wedi arwahanu 9 o lipasau rwmen newydd o lyfrgelloedd metagenomig yn ein prosiectau “Strategaethau’n seiliedig ar blanhigion i wella gwerth maethol cig eidion i'r defnyddiwr” – Probeef a “Gwella diogelwch cig eidion a chynhyrchion cig eidion i’r defnyddiwr mewn cynhyrchu a phrosesu” - Prosafebeef.

Nod yr arbrofion yn y prosiect MSc hwn yw darganfod a yw’r lipasau a arwahanwyd yn cynnig strategaeth newydd i wella ansawdd yr asid brasterog yng nghynhyrchion anifeiliaid sy'n cnoi cil trwy atchwanegion diet in vitro.

Amcan

Ymchwilio i effeithiau ychwanegu’r lipasau hyn a arwahanwyd ar fetabolaeth lipidau yn y rwmen mewn arbrofion in vitro syml.

Gwerth i’r diwydiant

Bydd yr ymchwil yn darparu prawf o ddata allweddol mewn perthynas â gwerth parhau i ychwanegu’r lipasau hyn i ddiet anifeiliaid sy'n cnoi cil er mwyn gwella ansawdd asidau brasterog mewn cynhyrchion anifeiliaid o’r fath.  


I weld poster sy’n esbonio canlyniadau’r prosiect hwn, cliciwch yma

I weld yr Adroddiad Terfynol, cliciwch yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC