PGI 

logo-pgi.png

Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI)

Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Enillodd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) gan y Comisiwn Ewropeaidd, yn ôl eu trefn, ym mis Gorffennaf 2003 a mis Tachwedd 2002. Mae HCC yn ystyried fod statws PGI o bwysigrwydd economaidd enfawr i ddiwydiant cig coch Cymru oherwydd mae’n nodi tarddiad a rhinweddau unigryw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. 

Mae gan HCC gyfrifoldeb cyfreithiol i warchod dynodiadau PGI Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau a gwneud yn siŵr fod cywirdeb y dynodiadau yn cael ei ddiogelu, mae HCC wedi rhoi cynllun gwirio ar waith ar gyfer lladd-dai ac unedau torri cig. Mae’r cynllun hwn yn darparu ar gyfer rheoli a monitro caeth i wneud yn siŵr taw dim ond cig oen a chig eidion sy’n bodloni’r manylebau sy’n cael eu labelu fel cigoedd Cymru.

Mae’r gwaith o reoli a monitro ledled y gweddill o’r gadwyn gyflenwi yn cael ei wneud gan Swyddogion Safonau Masnachu awdurdodau lleol. Mae hyn yn sicrhau taw dim ond cig oen a chig eidion sy’n bodloni’r manylebau sy’n cael eu gwerthu i ddefnyddwyr fel cigoedd Cymru.

Y prif ofynion ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yw bod y cig yn dod o anifeiliaid sydd:

  • Wedi’u geni a’u magu yng Nghymru;
  • Yn gwbl olrheiniadwy; ac
  • Wedi’u lladd a’u prosesu mewn lladd-dy/ uned torri cig wedi'u cymeradwyo gan HCC.

Gallwch weld rhestr o ladd-dai ac unedau torri cig wedi’u cymeradwyo gan HCC i’w defnyddio ar gyfer dynodiadau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yma.

I gael manylion pellach am y Cynllun PGI, byddwch cystal â chysylltu â HCC.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC