New_Picture_8.jpg

Argyfwng cig oen – beth sy’n ei achosi a beth mae HCC yn ei wneud ar eich rhan?

Mae cynhyrchwyr cig oen yng Nghymru o dan bwysau oherwydd prisiau isel am eu hŵyn.

Ar hyn o bryd mae ffermwyr defaid ar gyfartaledd yn derbyn tua 20 y cant yn llai am eu hŵyn tymor newydd nag oeddynt flwyddyn yn ôl.

Mae Hybu Cig Cymru yn deall rhwystredigaethau’r ffermwyr ac mae'n cymryd camau i annog mwy o siopwyr ym Mhrydain i fwyta Cig Oen Cymru drwy lansio ymgyrch hysbysebu ddeufis yn gynt nag arfer, ac a fydd yn para o fis Gorffennaf i fis Rhagfyr.

Mae HCC hefyd mewn trafodaethau cyson drwy gydol y flwyddyn â’r prif archfarchnadoedd ynghylch eu polisïau prynu cig coch.

Mae yna nifer o resymau dros y gostyngiad ym mhrisiau cig oen, gan gynnwys:

 • Cryfder y bunt. Mae hyn yn golygu bod mewnforion i Brydain yn costio llai i gwmnïau yn y DG, tra bod allforion o Brydain yn costio mwy i’n cwsmeriaid tramor.
 • Tymor estynedig i gig oen Seland Newydd. Yn y gorffennol, roedd tymhorau Cig Oen Seland Newydd a Chig Oen Cymru yn ategu ei gilydd. Felly, pan oedd tymor y naill ar ben, roedd tymor y llall yn llenwi'r bwlch ac yn cynnal y galw am gig oen ymhlith defnyddwyr.
 • Am fod tymor Seland Newydd bellach yn amharu’n sylweddol ar dymor cig oen Prydain, mae’n cystadlu â’n cig oen cartref yn hytrach na’i ategu.
 • Mae gwanwyn da wedi arwain at dymor wyna ffyniannus, a bu modd pesgi llawer o’r ŵyn yn gynharach.
 • Mae gwerth crwyn wedi gostwng yn sylweddol am fod y bunt mor gryf.

Er bod llawer o'r ffactorau hyn y tu hwnt i reolaeth HCC, rydym eisoes wedi cymryd camau i annog archfarchnadoedd i gadw mwy o Gig Oen Cymru ac annog defnyddwyr i’w brynu.

Carousel.jpg

Dyma un o fwy na 150 o bosteri Cig Oen Cymru mewn lleoliadau ar draws Prydain nawr

Er mwyn ysgogi’r galw ymhlith defnyddwyr ym Mhrydain, mae HCC wedi ymestyn yn sylweddol ei ymgyrch hysbysebu ar gyfer Cig Oen Cymru, gan ychwanegu misoedd Gorffennaf ac Awst at gyfnod yr hysbysebu.

Mae ymgyrch farchnata HCC yn cynnwys:

 • Ymgyrch hyrwyddo sy’n canolbwyntio ar amlbwrpasedd Cig Oen Cymru ar gyfer barbeciws, ynghyd â chanolbwyntio ar wyliau’r haf ac ar fwyta yn yr awyr agored yn gyffredinol. Dechreuodd yr ymgyrch hon ganol mis Gorffennaf.
 • Posteri mawr wedi’u gosod yn strategol mewn 150 o leoliadau ger archfarchnadoedd mawr mewn trefi a dinasoedd ar draws Prydain.
 • Hysbysebu ar-lein digidol wedi’i dargedu at gynulleidfaoedd penodol ac ardaloedd daearyddol allweddol mewn ymdrech i gael y gwerthiant gorau.
 •  Mae hysbyseb deledu newydd yn cael ei chynhyrchu a bydd hon yn cael ei darlledu ym mis Medi.
 • Hyrwyddiadau ar becynnau, gan gynnwys cystadleuaeth sy'n cynnig prif wobr o wyliau moethus.
 • Sioe deithiol Cig Oen Cymru yn ymweld ag archfarchnadoedd ar draws y DG.
 • Hyrwyddiad yr hydref yn canolbwyntio ar ryseitiau cynhesach ar gyfer nosweithiau hir.

welshlamb_coveragecollage.jpg

Eisamplau o'r cyhoeddusrwydd a dderbyniwyd gan HCC ar gyfer Cig Oen Cymru yn y wasg genedlaethol ar y teledu a'r radio ac yn y cyfryngau cymdeithasol yn ystod Sioe Frenhinol Cymru

welshlambsummerllovin.jpg

Yn ychwanegol at y gweithgaredd hwn, mae HCC yn gweithio'n gyson gydag archfarchnadoedd a siopau annibynnol y Stryd Fawr er mwyn cael mwy o Gig Oen Cymru ar y silffoedd.

Mae gan HCC Glwb Cigyddion, sy’n gyfyngedig i gigyddion a all brofi eu bod yn gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Mae gan HCC Glwb Cig Oen Cymru, sy'n cynnwys pen-cogyddion blaenllaw o Brydain sy'n gweithredu fel llysgenhadon i hyrwyddo ansawdd bwyta ac amlbwrpasedd Cig Oen Cymru.

Yn ogystal, mae HCC yn gweithio gyda'r sector gwasanaeth bwyd - gwestai, bwytai, caffis a'r cyhoedd - yn ogystal â chyrff caffael cyhoeddus sy'n prynu cig ar gyfer ysgolion ac ysbytai - mewn ymdrech i roi’r cyfleoedd gorau i Gig Oen Cymru.

Mae’r manylion am Glwb Cigyddion HCC a Chlwb Cig Oen Cymru HCC ar wefan defnyddwyr HCC - www.eatwelshlambandwelshbeef.com - sydd hefyd yn cynnwys cannoedd o syniadau am ryseitiau a gwybodaeth werthfawr i siopwyr.

Yn ogystal, mae manylion am yr ystod eang o waith HCC yn y Bwletin blynyddol, a gafodd ei ddosbarthu i bob ffermwr yng Nghymru.

Mae’r cyfan yn golygu fod hon yn ymgyrch hyrwyddo bwerus sy'n anelu at gynyddu ymwybyddiaeth y defnyddwyr o ansawdd uchel Cig Oen Cymru a’u cael i brynu mwy ohono.

New_Picture_4.jpg

New_Picture_2.jpg

Logos_and_slogan.jpg

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC