Newyddion 

Gweld archif
 • Ymchwil HCC yn dangos gwerth dynodiad bwyd PGI

  Mar 15 2018

  Mae gwaith ymchwil a wnaed er mwyn gwerthuso cynllun hyrwyddo tair blynedd i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi tanlinellu pwysigrwydd y statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y mae’r bwydydd yn eu mwynhau.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion o Sir Fflint yn Cipio Gwobr Busnes

  Mar 14 2018

  Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

  Darllenwch fwy
 • Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

  Mar 9 2018

  Fis yma, bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

  Darllenwch fwy
 • Arolwg yn rhoi hwb i Gig Oen Cymru

  Mar 6 2018

  Wrth i Ddydd Gŵyl Ddewi roi cyfle perffaith i dynnu sylw at sector bwyd ffyniannus Cymru, rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd mwyaf eiconig y genedl - Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr i baratoi yng nghyfarfodydd sioe deithiol Brexit

  Mar 5 2018

  Bu ffermwyr Cymru’n mynd i’r afael â’r hyn y gallai Brexit ei olygu i’w busnesau a sut orau i baratoi ar ei gyfer mewn cyfres o gyfarfodydd agored a gynhaliwyd ledled Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Coch Cymru yw’r dewis o hyd gan bencampwyr coginio

  Feb 27 2018

  Bu 350 o gogyddion talentog yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru yn Llandrillo-yn-Rhos y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn troedio’r stryd fawr er mwyn tynnu sylw at safon cig lleol

  Feb 21 2018

  Mae olrheinedd bwyd a phrynu’n lleol yn fwy pwysig nag erioed i gwsmeriaid modern. Mewn arolwg diweddar, dywedodd 59% o gwsmeriaid fod tarddiad eu bwyd cyn bwysiced â ffactorau eraill megis pris.

  Darllenwch fwy
 • Marchnad Saudi Arabia i agor i Gig Oen Cymru

  Feb 20 2018

  Gall allforion Cig Oen Cymru i Saudi Arabia ddechrau yn ystod y misoedd nesaf, mewn hwb mawr i ddiwydiant defaid y wlad.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n ymuno â’r cogydd Bryn Williams i gefnogi elusen

  Feb 19 2018

  Ar 28 Chwefror, bydd cinio arbennig iawn yn cael ei gynnal yn un o fwytai gorau gogledd Cymru, Bryn Williams ym Mhorth Eirias, er mwyn cefnogi milwyr sydd wedi cael anaf, cyn-filwyr, a’u teuluoedd.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau Newydd yn Dangos Allforion Cig Oen ar i Fyny

  Feb 15 2018

  Ystadegau’n Pwysleisio Pwysigrwydd Masnachu Di-doll yn Ewrop

  Darllenwch fwy
 • Eleri’n ymuno â thîm HCC i helpu datblygu cadwyni cyflenwi cig coch

  Feb 8 2018

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi cryfhau ei adran Datblygu’r Diwydiant gyda phenodiad Dr. Eleri Price fel Swyddog Gweithredol Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn trafod arferion da ar gyfer adeg ŵyna

  Feb 8 2018

  Daeth ffermwyr, myfyrwyr, milfeddygon ac arbenigwyr glaswellt ynghyd yn Aberystwyth y mis yma am drafodaeth fanwl ar sut i wneud y mwya o ŵyna.

  Darllenwch fwy
 • Y Cyrff Ardoll yn Cyhoeddi Rhaglen gwerth £2 filiwn o Weithgareddau Ar y Cyd

  Feb 6 2018

  Mae’r cyrff ardoll cig coch yng Nghymru, Lloegr a’r Alban wedi cyhoeddi rhaglen bwysig o weithgareddau ar y cyd trwy gyfrwng cronfa wedi ei chlustnodi sy’n cynnwys £2 filiwn o ardollau cig coch AHDB.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru PGI yn chwilio am Dirmon y Flwyddyn

  Feb 2 2018

  Fel rhan o'i gefnogaeth barhaus dros rygbi cymunedol, mae Cig Eidion Cymru PGI yn lansio Gwobrau Tirmon y Flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn penodi Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Brydeinig i hybu cig coch Cymru yn y farchnad gartref

  Feb 1 2018

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad y DU er mwyn manteisio ar gyfleoedd i dyfu gwerth masnach cig coch Cymru yng ngwledydd Prydain.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC