Newyddion 

Gweld archif
 • Chwilio am gyfleoedd i allforio yn ystod taith fasnach i Sweden

  Apr 22 2016

  Bydd tîm arbenigol o’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn mynychu un o ffeiriau masnach bwyd a lletygarwch fwyaf Gogledd Ewrop yr wythnos nesaf i ledaenu'r neges am ragoriaethau Cig Oen Cymru PGI, a cheisio rhoi hwb i allforion i Sgandinafia.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ysbrydoli arbenigwyr bwyd o’r Dwyrain Pell

  Apr 20 2016

  Daeth nifer o arbenigwyr bwyd o Hong Kong a Macau i Gymru, ar wahoddiad HCC, er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu ar y fferm ac yna’i brosesu a’i baratoi ar gyfer y bwrdd bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Effeithiau enbyd yn arwain at lai o allforio cig oen y DU

  Apr 19 2016

  Mae nifer o ffactorau yn cynnwys pŵer prynu isel defnyddwyr, cyfraddau newid, mewnforion rhad a gormod o gyflenwad wedi gorfodi gostyngiad o bron i chwarter mewn allforion cig oen y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, meddai rhifyn o Fwletin y Farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Gwaith dadansoddi gan HCC yn nodi'r angen am fuddsoddiad er mwyn cynnal y sector lladd-dai sy'n werth £461 miliwn

  Apr 13 2016

  Mae busnesau lladd gwartheg, defaid a moch yng Nghymru yn cyfrannu £461 miliwn bob blwyddyn at economi Cymru, sy'n swm enfawr. Serch hynny, yn ôl dadansoddiad sectoraidd gan HCC, mae angen iddynt sicrhau buddsoddiad ariannol er mwyn cynnal y perfformiad

  Darllenwch fwy
 • Byddwch yn wyliadwrus yn sgil adroddiadau o’r Tafod Glas yn Ffrainc

  Apr 11 2016

  Mae Llywodraeth Ffrainc wedi creu parthau cyffiniol seroteip 8 (BTV 8) sydd dan gyfyngiadau oherwydd firws y tafod glas ac mae’n rhaid i unrhyw dda byw sy’n gadael y wlad gydymffurfio ag amodau brechu cyn symud i gyfyngu ar y clefyd.

  Darllenwch fwy
 • Hwylustod a Rhwyddineb wrth Goginio yw’r Duedd erbyn hyn

  Mar 31 2016

  Bydd dros ddau o bob pump o bobl yn bwyta ar eu pennau eu hunain ac yn treulio llai o amser yn coginio am fod amser yn brin, yn ôl yr wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau defnyddwyr gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cymru ym mynnu Cig yn Llawn Daioni

  Mar 30 2016

  Cafodd yr ymgyrch ddiweddaraf i farchnata Cig Eidion Cymru lwyddiant ysgubol, gyda saith o bob wyth defnyddiwr yn datgan taw Cig Eidion Cymru yw ‘y brand i mi’.

  Darllenwch fwy
 • Cwrs yn hybu gwybodaeth y diwydiant

  Mar 24 2016

  Mae cyfres o 35 o gyrsiau arbenigol gan Hybu Cig Cymru (HCC) wedi hybu gwybodaeth y diwydiant cig coch am yr hyn sydd orau gan siopwyr a sut mae lladd-dai yn gweithio, yn ôl adborth gan y rhai fu’n mynychu’r cyrsiau yn ystod y deuddeng mis diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Bachwch y cyfle i atal sathru’r pridd yw cyngor Cam-YMLAEN

  Mar 23 2016

  Wrth iddi ddod yn bryd troi anifeiliaid allan, mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn argymell hau gwrtaith i hybu tyfiant glaswellt a chymryd camau ymarferol i atal y pridd rhag cael ei sathru ar ôl y gaeaf gwlypaf erioed.

  Darllenwch fwy
 • Y wobr gyntaf a'r ail i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Mar 18 2016

  Mae HCC yn llongyfarch cogyddes ifanc, Mari Smith, yn wresog am iddi ennill cystadleuaeth goginio o safon uchel mewn ysgol yn Nolgellau.

  Darllenwch fwy
 • Prysur yn pobi er budd Sports Relief

  Mar 18 2016

  Mae staff HCC wedi bod yn brysur yn pobi cacennau a danteithion melys gan gasglu dros £180 tuag at yr elusen Sports Relief.

  Darllenwch fwy
 • Wynne y Ffermwr yn serennu yn Lwcsembwrg

  Mar 15 2016

  Bydd un o ffermwyr mwyaf blaengar y Canolbarth yn cael sylw mawr mewn siopau ac archfarchnadoedd yn Lwcsembwrg y mis hwn pan fydd ei hanes ef a’i deulu yn ymddangos mewn cylchgrawn siopa.

  Darllenwch fwy
 • Sut i roi hwb o £4,000 y flwyddyn i enillion cyfartalog y fuches

  Mar 10 2016

  Mae ffermwyr cig eidion yng Nghymru yn colli cymaint â £4,000 y flwyddyn ar gyfartaledd am nad ydyn nhw’n dilyn y cylch lloia mwyaf effeithlon ar gyfer eu buches.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yn falch o hybu Cymry Eithriadol

  Mar 8 2016

  Mae cynnyrch nodedig o Gymru yn falch o noddi digwyddiad pwysig i ddynodi Cymry eithriadol a’r hyn a gyflawnwyd ganddynt, yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau (10 Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Arbenigwyr yn rhagweld mwy o gig defaid a chig eidion yn 2016

  Mar 7 2016

  Mae disgwyl cynnydd yn y cig defaid a chig eidion a gynhyrchir yn ystod 2016, yn ôl rhifyn diweddaraf Bwletin y Farchnad Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC