Newyddion 

Gweld archif
 • Gallai ymwrthod ag atebion unffurf ddod a manteision i ffermwyr

  May 23 2016

  Addasu buddsoddiadau mewn gwella glaswelltir ac ychwanegiadau maeth i anghenion ffermydd unigol yw’r ffordd fwyaf sicr o weld enillion ariannol; dyna oedd prif neges y siaradwyr gwadd yn nigwyddiad diweddaraf Cam-YMLAEN 2016

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr ar-lein Sweden yn cystadlu am yr hawl i brynu Cig Oen Cymru cyntaf y tymor

  May 20 2016

  Ar draws y byd, mae galw mawr am Gig Oen Cymru – ond yn enwedig yn Sweden. Yno eleni, am y tro cyntaf, bydd pobl yn cynnig mewn ocsiwn ar Tradera, yr hyn sy’n cyfateb i Ebay yn Sweden, am oen cyfan er mwyn cael cig oen cyntaf y gwanwyn.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn y penawdau ar Newyddion Deg yn Nenmarc

  May 18 2016

  Bydd Cig Oen Cymru mewn eitem newyddion ar TV Avisen, sef prif raglen newyddion rhwydwaith teledu DR yn Nenmarc

  Darllenwch fwy
 • Rhoi hwb i Porc.Cymru yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

  May 13 2016

  Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn ymuno â channoedd o dyddynwyr am ddeuddydd o ddathlu moch, porc a phob agwedd ar fywyd cefn gwlad yn yr Ŵyl Wanwyn yn Llanelwedd dros y Sul.

  Darllenwch fwy
 • Camau bioddiogelwch i atal clefyd moch dros yr haf

  May 12 2016

  Mae cynhyrchwyr porc yng Nghymru yn cael eu hannog, ar drothwy tymor sioeau’r haf, i lynu at arferion bioddiogelwch llym.

  Darllenwch fwy
 • Gorffen ŵyn yn fwy effeithiol i gynyddu proffidioldeb fferm

  May 11 2016

  Mae cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru'r mis hwn i edrych ar sut i orffen ŵyn yn fwy effeithiol.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn rhan o fenter arloesol i Gymru mewn seremoni wobrwyo

  May 9 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) a thîm sy’n gysylltiedig â’r diwydiant ffermio wedi curo dros ddeugain o arloeswyr eraill er mwyn cynrychioli Cymru mewn seremoni wobrwyo gan sector dŵr y DG yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Cymerwch Gam-YMLAEN i ddysgu am dir glas

  May 5 2016

  Hoffech chi fod yn fwy gwybodus ynglŷn ag ail-hau, a gallu dewis y cymysgedd cywir o hadau er mwyn cael y cnwd a’r elw gorau posibl? Fe allech gyflawni hyn wrth fynychu digwyddiad diweddaraf Cam-YMLAEN 2016 a fydd yn canolbwyntio ar dir glas.

  Darllenwch fwy
 • Ysgoloriaeth HCC yn gyfle gwych am ymchwil mewn gwledydd pell

  May 3 2016

  Mae ffermwyr y dyfodol yng Nghymru yn cael eu gwahodd gan Hybu Cig Cymru (HCC) i fanteisio ar gyfle untro-mewn-bywyd i wella’u sgiliau trwy ddysgu am y diwydiant amaethyddiaeth a bwyd mewn gwledydd tramor trwy gyfrwng cynllun Ysgoloriaeth flynyddol HCC.

  Darllenwch fwy
 • Hybu Cig Oen Cymru o ddifri mewn Gŵyl Gomedi

  Apr 26 2016

  Ydych chi wedi clywed yr un am gig oen gorau’r byd a chomedïwr enwog? Wel, gallwch fentro na fydd yn gadael blas drwg yn eich ceg – oherwydd dros y Sul sy’n dod bydd Cig Oen Cymru PGI yn ymuno â rhai o’r comedïwyr gorau yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth.

  Darllenwch fwy
 • Chwilio am gyfleoedd i allforio yn ystod taith fasnach i Sweden

  Apr 22 2016

  Bydd tîm arbenigol o’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn mynychu un o ffeiriau masnach bwyd a lletygarwch fwyaf Gogledd Ewrop yr wythnos nesaf i ledaenu'r neges am ragoriaethau Cig Oen Cymru PGI, a cheisio rhoi hwb i allforion i Sgandinafia.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ysbrydoli arbenigwyr bwyd o’r Dwyrain Pell

  Apr 20 2016

  Daeth nifer o arbenigwyr bwyd o Hong Kong a Macau i Gymru, ar wahoddiad HCC, er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu ar y fferm ac yna’i brosesu a’i baratoi ar gyfer y bwrdd bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Effeithiau enbyd yn arwain at lai o allforio cig oen y DU

  Apr 19 2016

  Mae nifer o ffactorau yn cynnwys pŵer prynu isel defnyddwyr, cyfraddau newid, mewnforion rhad a gormod o gyflenwad wedi gorfodi gostyngiad o bron i chwarter mewn allforion cig oen y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, meddai rhifyn o Fwletin y Farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Gwaith dadansoddi gan HCC yn nodi'r angen am fuddsoddiad er mwyn cynnal y sector lladd-dai sy'n werth £461 miliwn

  Apr 13 2016

  Mae busnesau lladd gwartheg, defaid a moch yng Nghymru yn cyfrannu £461 miliwn bob blwyddyn at economi Cymru, sy'n swm enfawr. Serch hynny, yn ôl dadansoddiad sectoraidd gan HCC, mae angen iddynt sicrhau buddsoddiad ariannol er mwyn cynnal y perfformiad

  Darllenwch fwy
 • Byddwch yn wyliadwrus yn sgil adroddiadau o’r Tafod Glas yn Ffrainc

  Apr 11 2016

  Mae Llywodraeth Ffrainc wedi creu parthau cyffiniol seroteip 8 (BTV 8) sydd dan gyfyngiadau oherwydd firws y tafod glas ac mae’n rhaid i unrhyw dda byw sy’n gadael y wlad gydymffurfio ag amodau brechu cyn symud i gyfyngu ar y clefyd.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC