Newyddion 

Gweld archif
 • Cyri Cig Oen Cymru yn codi £1500 i elusen y milwyr

  Mar 28 2018

  Mae noson arbennig a gynhaliwyd yng ngwesty enwog Bryn Williams ym Mhorth Eirias wedi codi dros £1500 i helpu milwyr sydd wedi cael anaf, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

  Darllenwch fwy
 • Kate yn ymuno â HCC i gryfhau’r tîm allforio

  Mar 23 2018

  Gyda chynllun allforio tair blynedd, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ar fin cychwyn ym mis Ebrill, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi Kate Patten i gryfhau’r tîm datblygu marchnadoedd tramor.

  Darllenwch fwy
 • Myfyrwyr yn Ymgiprys am Goron Goginio

  Mar 22 2018

  Mae’n dymor eisteddfota ar hyd Cymru wrth i blant gystadlu mewn gŵyliau cylch a sir yr Urdd er mwyn ennill yr hawl i gystadlu yn Llanelwedd adeg y Sulgwyn.

  Darllenwch fwy
 • Ymchwil HCC yn dangos gwerth dynodiad bwyd PGI

  Mar 15 2018

  Mae gwaith ymchwil a wnaed er mwyn gwerthuso cynllun hyrwyddo tair blynedd i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi tanlinellu pwysigrwydd y statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y mae’r bwydydd yn eu mwynhau.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion o Sir Fflint yn Cipio Gwobr Busnes

  Mar 14 2018

  Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

  Darllenwch fwy
 • Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

  Mar 9 2018

  Fis yma, bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

  Darllenwch fwy
 • Arolwg yn rhoi hwb i Gig Oen Cymru

  Mar 6 2018

  Wrth i Ddydd Gŵyl Ddewi roi cyfle perffaith i dynnu sylw at sector bwyd ffyniannus Cymru, rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd mwyaf eiconig y genedl - Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr i baratoi yng nghyfarfodydd sioe deithiol Brexit

  Mar 5 2018

  Bu ffermwyr Cymru’n mynd i’r afael â’r hyn y gallai Brexit ei olygu i’w busnesau a sut orau i baratoi ar ei gyfer mewn cyfres o gyfarfodydd agored a gynhaliwyd ledled Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Coch Cymru yw’r dewis o hyd gan bencampwyr coginio

  Feb 27 2018

  Bu 350 o gogyddion talentog yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru yn Llandrillo-yn-Rhos y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn troedio’r stryd fawr er mwyn tynnu sylw at safon cig lleol

  Feb 21 2018

  Mae olrheinedd bwyd a phrynu’n lleol yn fwy pwysig nag erioed i gwsmeriaid modern. Mewn arolwg diweddar, dywedodd 59% o gwsmeriaid fod tarddiad eu bwyd cyn bwysiced â ffactorau eraill megis pris.

  Darllenwch fwy
 • Marchnad Saudi Arabia i agor i Gig Oen Cymru

  Feb 20 2018

  Gall allforion Cig Oen Cymru i Saudi Arabia ddechrau yn ystod y misoedd nesaf, mewn hwb mawr i ddiwydiant defaid y wlad.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n ymuno â’r cogydd Bryn Williams i gefnogi elusen

  Feb 19 2018

  Ar 28 Chwefror, bydd cinio arbennig iawn yn cael ei gynnal yn un o fwytai gorau gogledd Cymru, Bryn Williams ym Mhorth Eirias, er mwyn cefnogi milwyr sydd wedi cael anaf, cyn-filwyr, a’u teuluoedd.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau Newydd yn Dangos Allforion Cig Oen ar i Fyny

  Feb 15 2018

  Ystadegau’n Pwysleisio Pwysigrwydd Masnachu Di-doll yn Ewrop

  Darllenwch fwy
 • Eleri’n ymuno â thîm HCC i helpu datblygu cadwyni cyflenwi cig coch

  Feb 8 2018

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi cryfhau ei adran Datblygu’r Diwydiant gyda phenodiad Dr. Eleri Price fel Swyddog Gweithredol Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn trafod arferion da ar gyfer adeg ŵyna

  Feb 8 2018

  Daeth ffermwyr, myfyrwyr, milfeddygon ac arbenigwyr glaswellt ynghyd yn Aberystwyth y mis yma am drafodaeth fanwl ar sut i wneud y mwya o ŵyna.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC