Newyddion 

Gweld archif
 • Taith fasnach i Norwy yn addawol

  Jan 16 2015

  Bu’r trafodaethau a gafwyd yn ystod taith fasnach ddiweddar i Norwy yn gadarnhaol iawn ac o blaid cynyddu allforion Cig Oen Cymru i’r wlad.

  Darllenwch fwy
 • Amser anodd i gynhyrchwyr cig eidion yn 2014

  Jan 14 2015

  Wynebodd cynhyrchwyr cig eidion yng Nghymru a ledled y DG lawer o drafferthion yn ystod 2014. Cafwyd gostyngiad sylweddol ym mhrisiau gwartheg dethol a chafodd hyn effaith andwyol ar broffidioldeb a hyder busnesau.

  Darllenwch fwy
 • Dylid targedu cymorth ar gyfer prosiectau sy’n dod â buddion hirdymor, meddai HCC

  Jan 13 2015

  Rhaid targedu’r arian ar gyfer prosiectau bwyd a ffermio yng Nghymru yn ofalus yn y dyfodol er mwyn i’r diwydiant gael y budd mwyaf posibl.

  Darllenwch fwy
 • Hybu’r galw am gig coch Cymru yn yr Iseldiroedd

  Jan 9 2015

  Bydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cael eu harddangos yn ffair letygarwch fwyaf yr Iseldiroedd yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Llanw a thrai prisiau ?yn yn 2014

  Jan 8 2015

  Gwelwyd llawer o amrywiaeth ym mhrisiau ?yn yng Nghymru yn ystod deuddeng mis 2014, ac nid yn unig ar adegau pan fo amrywiadau tymhorol i’w disgwyl.

  Darllenwch fwy
 • Rhowch sylw i’ch silwair yn 2015

  Jan 7 2015

  Cynhelir cyfres o gyfarfodydd ar ffermydd cig eidion a defaid ledled Cymru yn ystod mis Ionawr er mwyn hyrwyddo arferion gorau wrth gynhyrchu a rheoli silwair.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnodau agored i geisio gwneud ffermydd yn fwy cynhyrchiol

  Dec 31 2014

  Cynhelir dau ddigwyddiad ym mis Ionawr ar gyfer ffermwyr sydd am wella iechyd, cynhyrchedd a phroffidioldeb eu buchesi a diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Newidiadau i system werthuso carcasau yn cael cefnogaeth un o grwpiau’r diwydiant amaethyddol

  Dec 24 2014

  Roedd dosbarthiad carcasau yn bwnc trafodaeth frwd yn ystod cyfarfod a gynhaliwyd yn ddiweddar ym mhencadlys Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Prisiau yn gostwng ar derfyn 2014

  Dec 23 2014

  Mae prisiau ?yn yn gostwng tua diwedd mis Rhagfyr am fod mwy o ?yn ar gael ac mae proseswyr yn delio â’u harchebion Nadolig.

  Darllenwch fwy
 • Taith fasnach i hybu gwerthiant Cig Oen Cymru yn Norwy

  Dec 23 2014

  Trefnwyd taith fasnach bwysig ddechrau’r flwyddyn newydd i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn Norwy.

  Darllenwch fwy
 • Clipiwch eich hŵyn ar y funud olaf

  Dec 22 2014

  Gyda rhagor o dywydd gwlyb a gaeafol ar ei ffordd, mae ffermwyr yn cael eu hannog i wneud yn siŵr fod eu hŵyn wedi’u clipio’n lân cyn cael eu hanfon i’r lladd-dy.

  Darllenwch fwy
 • Galw ar y diwydiant i gyfrannu at ymchwil i oes silff cig oen

  Dec 19 2014

  Ers cryn amser sylweddolwyd bod estyn oes silff Cig Oen Cymru yn hanfodol er mwyn cynyddu ei werth yn y farchnad a gwella’r posibiliadau allforio.

  Darllenwch fwy
 • Cydweithredu effeithiol gan y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Dec 18 2014

  Mae cynllun gweithredu i sicrhau dyfodol hirdymor hyfyw i ddiwydiant cig coch Cymru yn dal i gyrraedd y nod.

  Darllenwch fwy
 • Disgwyl llai o allforion gan Seland Newydd yn ystod 2015

  Dec 18 2014

  Mae disgwyl y bydd llai o gig oen gan Seland Newydd i’w allforio yn 2015 – er bod nifer yr ?yn wedi cynyddu yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Newidiadau yn neddfwriaeth plaleiddiad

  Dec 16 2014

  Mae’r ddeddfwriaeth ynghylch defnyddio plaleiddiaid ar dir glas yn newid, a rhaid i ffermwyr ledled Cymru wneud yn si?r eu bod yn glynu wrth y rheolau.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC