Newyddion 

Cynhyrchwyr yn cyfarfod i daclo’r fasnach ŵyn ysgafn

Feb 22 2017

Cyfarfu grŵp ‘gorchwyl a gorffen’ sy’n cynrychioli pob rhan o’r broses gynhyrchu yn Aberystwyth yr wythnos hon i ddod o hyd i atebion am y farchnad anodd ar gyfer ŵyn pwysau ysgafn. Daeth ffermwyr o sawl rhan o Gymru yn ogystal ag UAC ac NFU Cymru, y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol, cynrychiolwyr o’r proseswyr a swyddogion Llywodraeth Cymru ynghyd ym mhencadlys y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

Rhannodd y grŵp wybodaeth am y rhesymau pam fod prisiau ŵyn yn y categorïau ysgafn - carcasau o dan 14kg - a gor-ysgafn yn sylweddol is nag ar gyfer carcasau trymach yn ystod tymhorau diweddar.

“Mae nifer o ffactorau wedi cyd-daro er mwyn tanseilio’r farchnad ar gyfer ŵyn ysgafnach,” meddai Prys Morgan, Pennaeth Gweithrediadau HCC. “Mae tueddiadau hirdymor, megis y cynnydd mewn delio gyda thoriadau yn hytrach na charcasau a phroblemau economaidd yn y marchnadoedd allforio traddodiadol ym Môr y Canoldir. Ond hefyd nawr mae cystadleuaeth o wledydd fel Romania, ac mae prisiau’n wan ar gyfer cynhyrchion y ‘bumed chwarter’ a chrwyn. Mae dyfodol y marchnadoedd yn ne Ewrop hefyd yn ansicr yn sgil Brexit.

“Yn ôl data diweddaraf HCC mae ŵyn ysgafn ar gyfartaledd rhyw 88% o’r pris sy’n cael ei dalu am ŵyn o bwysau cymedrol, a’r pris gor-ysgafn yn is eto, sy’n dilyn y duedd sy’n amlwg yn y blynyddoedd diweddar. Mae hyn yn amlwg yn creu problemau i nifer o ffermwyr.”

Cytunodd y grŵp i adnabod ystod o atebion ar draws y gadwyn gyflenwi er mwyn creu marchnad mwy cynaliadwy ar gyfer ŵyn ysgafn. Mae hyn yn cynnwys talu sylw i eneteg a rheoli diadelloedd er mwyn parhau i leihau niferoedd yr ŵyn sy’n disgyn i’r categorïau ysgafn, gwaith i ddatblygu’r farchnad ym Mhrydain a thramor, a datblygu dealltwriaeth o ganlyniadau rhai cynlluniau amgylcheddol oedd heb eu rhagweld.

“Roedd y cyfarfod cyntaf o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ŵyn ysgafn yn gam cyntaf pwysig, er mwyn deall a thrafod beth allwn ei wneud,” ychwanegodd Prys Morgan. “Ond mae’n allweddol i barhau i weithio ar gamau ymarferol cyn ein cyfarfod nesaf ym mis Mai. O safbwynt HCC mae hyn yn cynnwys archwilio cyfleoedd yn y farchnad gartref, parhau i gefnogi marchnata mewn marchnadoedd fel yr Eidal a Sbaen, ac ymchwilio i farchnadoedd newydd posib yn y Dwyrain Canol, yn ogystal â gweithio ar ffyrdd i helpu ffermwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy eneteg a ffyrdd eraill o reoli’r ddiadell.

“Mae’n bwysig i ni gydweithio ar draws y diwydiant; bydd prisiau ond yn codi trwy gyfuniad o hybu galw am gynnyrch a lleihau’r nifer o ŵyn sy’n disgyn i’r categorïau ysgafn.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC