Newyddion 

Adroddiad ar werthiant Nadolig yr archfarchnadoedd yn dangos fod cwsmeriaid yn caru cyfleustra

Feb 22 2017

Mae arolwg manwl o werthiant cig a bwyd dros gyfnod y Nadolig a’r Calan wedi dangos fod cwsmeriaid wrth eu bodd gyda chyfleustra, hyd yn oed dros yr ŵyl.

Ar hyn o bryd mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cydweithio gyda’r arbenigwyr ymchwil cwsmeriaid Kantar Worldpanel er mwyn adnabod cyfleoedd at y dyfodol i gig eidion, cig oen a phorc o Gymru.

Mewn cyfnod o bedair wythnos hyd at ddechrau Ionawr 2017 dangosodd ymchwil Kantar Worldpanel, sy’n seiliedig ar sampl o 11,000 o gwsmeriaid ar draws Prydain, fod tri chwarter y boblogaeth yn dal i wneud eu siopa bwyd mawr Nadoligaidd yn un o’r ‘pedair archfarchnad fawr’, er bod rhai manwerthwyr eraill - yn enwedig yn y sector ddisgownt - yn ennill tir.

Roedd cyfanswm y gwariant ar fwyd a diod dros gyfnod y Nadolig £500 miliwn yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, er bod rhywfaint o’r cynnydd hwn o ganlyniad i brisiau uwch, ac i bobl yn prynu mwy o win a gwirodydd.

O ran gwerthiant cigoedd rhost, gwelwyd symudiad yn ôl i’r ffefrynnau traddodiadol yn 2016 - twrci a gamwn. Y flwyddyn flaenorol, cynyddodd gwerthiant dewisiadau eraill fel cig oen ac eidion o ganlyniad i gynigion arbennig.

Ond dangosodd yr ymchwil hefyd fod tyfiant cryf mewn prydau bychain cyfleus, sy’n ‘Barod i’w Coginio’, ar draws sawl categori cig – casgliad sy’n ategu canfyddiadau ehangach ymchwil HCC a Kantar.

“Er bod gwerthiant toriadau o gig oen rhost wedi gostwng ym mis Rhagfyr 2016 o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol pan fu tyfiant mawr oherwydd cynigion arbennig, gallwn sylwi fod gwerthiant cig oen yn dal i dyfu ymhlith rhai cwsmeriaid ifanc,” meddai Swyddog Datblygu’r Farchnad HCC Sue Franklin. “Hefyd, mae’n werth nodi fod cwmni disgownt a wnaeth ymrwymiad sylweddol newydd y llynedd i werthu Cig Oen Cymru wedi mwynhau’r cynnydd mwyaf mewn gwerthiant o gig ffres, o blith yr holl archfarchnadoedd.”

“Prif gasgliad data Kantar Worldpanel yw bod cwsmeriaid, hyd yn oed adeg y Nadolig, yn hoffi cyfleustra,” ychwanegodd Sue. “Mae’n hanfodol fod diwydiant cig coch Cymru mewn sefyllfa i ddarparu toriadau llai ar gyfer prydau llai - prydau i’w bwyta gan rhwng un a thri pherson - yn ogystal â thoriadau hyblyg a dewisiadau cyfleus sy’n barod ar gyfer y popty. Bydd trafodaethau HCC gyda manwerthwyr a phroseswyr dros y misoedd nesaf yn canolbwyntio ar y cyfleoedd hyn i gynyddu gwerth i’r sector cig coch cyfan yng Nghymru.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC