Newyddion 

Cynllun RamCompare yn helpu diadelloedd Cymru i ffynnu

Sep 15 2016

Dros yr haf, daeth datblygiadau pwysig ar brosiect i wneud diwydiant cig oen Cymru yn fwy effeithlon a phroffidiol. Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn un o 14 corff sydd ynghlwm â menter i ddatblygu astudiaethau brîd cyfun o hyrddod ar draws Prydain – cynllun ‘RamCompare’.

Ar hyn o bryd, mae gwerthusiad geneteg traws-fridiol ar gael mewn nifer o wledydd gan gynnwys Iwerddon, Seland Newydd ac Awstralia, ond nid yw’n yn bodoli ar gyfer Prydain. Bydd y cynllun RamCompare yn gam pwysig ymlaen i ateb i diffyg yma. Dros ddwy flynedd, profir 67 o hyrddod o bum brîd gwahanol. Rhyngddynt, byddant yn cynhyrchu 6000 o ŵyn at ddiben casglu data.

Erbyn diwedd y cynllun, bydd rhestrau o’r 25 o’r hyrddod gorau o ran graddfa tyfiant a data carcasau eu hepil. Trwy hyn, gellir gwneud cymhariaeth uniongyrchol rhwng hyrddod o fridiau gwahanol.

Nawr fod y prosiect wedi bod ar waith ers blwyddyn, mae data yn dechrau dod i law, gyda’r ffigurau cynnar yn dangos amrywiaeth ddiddorol, gydag epil rhai hyrddod yn tyfu’n gyflym.

Esboniodd Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC, sut y bydd RamCompare yn cynorthwyo diwydiant amaeth Cymru i ddod yn fwy proffidiol. “Amcan y cynllun yw helpu ffermwyr defaid i adnabod pa enynnau sy’n cael yr effaith fwyaf ar gyflymder pesgu a gwerth y carcas, yn ogystal â gwerthuso faint o wahaniaeth sydd rhwng gwahanol fridiau o ran elfennau fel cynnyrch a thynerwch y cig,” meddai Gwawr.

Dewiswyd chwe fferm ar draws Prydain fel lleoliadau profi ar gyfer y cynllun RamCompare, gan gynnwys Beili Ficer ger Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin. Hefyd, mae sawl bridiwr wedi darparu hyrddod ar gyfer y prosiect.

“Mae wyna gyda phedwar o fridiau tadol gwahanol wedi bod yn brofiad diddorol i ni fel ffermwyr,” meddai Claire Williams o Beili Ficer. “Ry’n ni wedi medru arsylwi ar nodweddion genedigaeth gwahanol. Mae Sion a finnau yn edrych ymlaen at y cam nesaf o ran mesur cynnydd yr ŵyn drwodd i’r lladd-dy a derbyn y data yn ôl.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC