Newyddion 

Sioe ffordd HCC yn llwyddiant ysgubol yn ôl adroddiad annibynnol

Jun 18 2015

Mae prosiect dwy flynedd yn cysylltu twristiaeth â bwyta’n iach a chynhyrchu bwyd yn lleol yng Nghymru wedi bod yn llwyddiannus, yn ôl adroddiad annibynnol.

Bu Sioe Ffordd Cig Coch Cymru yn ymweld â lleoliadau ar draws Cymru, gan roi arddangosiadau coginio i dwristiaid a rhoi cyngor iddynt ar fwyta’n iach a gwybodaeth am y dulliau glân, gwyrdd a ddefnyddir gan ffermwyr y wlad.

Nod y prosiect oedd annog twristiaid, o Gymru a thu hwnt, i fwyta diet cytbwys a dangos pa mor hawdd a chyfleus ydyw i goginio â chig coch.

Yn ogystal â llyfryn moethus o’r enw Ar Grwydr yn amlygu treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru a ryseitiau blasus, cynigiwyd rhestr o gigyddion a manwerthwyr i  ymwelwyr ym mhob lleoliad oedd yn gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, yn ogystal ag enwau bwytai oedd yn gweini cynnyrch Cymreig.

Cynhaliwyd y prosiect, a ariannwyd gan Gynllun Datblygu Gwledig 2007-13, gan Hybu Cig Cymru.

Mae gwerthusiad annibynnol o effaith Sioe Ffordd Cig Coch Cymru wedi cynhyrchu’r canlyniadau canlynol yn dilyn cyfres o arolygon a gynhaliwyd gyda phobl oedd yn bresennol yn y digwyddiadau.

  • Ymwybyddiaeth o’r hyn y mae Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) yn ei olygu wedi cynyddu o 25 y cant i 63 y cant. (Mae PGI yn ddynodiad bwyd gwarchodedig Ewropeaidd ac mae’n golygu mai dim ond defaid a gwartheg a anwyd ac a fagwyd yng Nghymru a’u prosesu mewn lladd-dai a ffatrïoedd torri a gymeradwywyd gan HCC y gellir eu disgrifio’n gyfreithlon fel Cig Oen Cymru neu Gig Eidion Cymru).
  • Dywedodd 62 y cant bod eu hymwybyddiaeth o fanteision maethol cig coch wedi cynyddu o ganlyniad i’r prosiect.
  • Dywedodd mwy na 65 y cant eu bod nhw nawr yn bwriadu prynu cig Cymru’n amlach.
  • Dywedodd 45 y cant y byddent nawr yn ystyried y tarddle wrth brynu cig coch – cynnydd o 13.5 y cant dros y ffigur cychwynnol.
  • Dywedodd 19 y cant eu bod nhw nawr yn bwyta cig coch yn amlach yn dilyn y prosiect.
  • Dywedodd 92 y cant fod y llyfr ryseitiau ‘Ar Grwydr’ moethus a roddwyd am ddim yn ystod y daith yn ddefnyddiol.

Daeth yr adroddiad, a drefnwyd gan Brookdale Consulting Ltd, i’r casgliad bod potensial ar gyfer mwy o waith i addysgu’r cyhoedd ac amlygu’r cysylltiadau rhwng cig coch Cymru, treftadaeth y wlad a diwylliant a thwristiaeth. 

“Mae hwn yn adroddiad ardderchog ac yn dangos bod y gwaith a wnaethon ni mewn ardaloedd twristiaeth yn werth chweil,” meddai Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells. “Mae’r ymateb yr ydym wedi’i gael gan dwristiaid wedi bod yn arbennig, ac mae’n profi bod awydd ymhlith y cyhoedd am fwy o wybodaeth am gig coch, y dulliau cynhyrchu a ddefnyddir yng Nghymru a’r ffordd y mae ffermio wedi llunio amgylchedd gwledig a diwylliant.”

Ymhlith y lleoliadau yr aeth Sioe Ffordd Cig Coch Cymru iddynt yn ystod ei thaith dwy flynedd o amgylch Cymru oedd Caerdydd, Abertawe, Llanelwy, Aberystwyth, Llangollen, Y Fenni, Porthcawl, Dinbych y Pysgod, Portmeirion, a Chasnewydd.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC